27.08.2021 Prednáška Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM) Vás pozýva na prednášku v rámci série "LAM seminar series" zameraných na priblíženie vedeckej komunite, študentom, ako aj verejnosti, významné pokroky v oblasti materiálových vied, ako aj na rozhraní materiálových vied, chémie, fyziky a biológie.

Prof. Ing. Kamila Kočí, PhD. 
Laboratórium heterogénnej fotokatalýzy, Ústav environmentálnych technológií, CEET, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Česká republika  

Fotokatalýza a fotokatalytické reakcie

piatok, 27. augusta o 11:00
vo veľkej prednáškovej miestnosti Vedeckého Parku UK (miestnosť 187).

Abstrakt a krátky životopis prednášajúceho môžte nájsť v pozvánke [.pdf]

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov,

RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD.
sykoram@uniba.sk
ERA Chair, Vedúci, Laboratórium pre Pokročilé Materiály
Prírodovedecká fakulta UK
84215 Bratislava

LAM seminar series

Dear colleagues,

Laboratory for Advanced Materials (LAM) invites you to a lecture as part of the "LAM seminar series" aimed at informing the scientific community, students as well as the public about significant advances in materials science, as well as at the interface of materials science, chemistry, physics and biology.

Prof. Ing. Kamila Kočí, PhD.
Laboratory of heterogeneous photocatalysis, Institute of Environmental Technology, CEET, VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic

Photocatalysis and photocatalytic reactions

Friday, 27 August at 11:00
in the large lecture room of the Comenius University Science Park (room 187).

You can find an abstract and a short biography of the lecturer in the attached invitation [.pdf]

We are looking forward to seeing you.

For organizers,

Milan Sykora, MBA., PhD.
sykoram@uniba.sk
ERA Chair, Director, Laboratory for Advanced Materials
Faculty of Natural Sciences, Comenius University
842 15 Bratislava, Slovakia