Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výskum

Náš výskum sa zameriava na dizajn, prípravu a charakterizáciu nových materiálov pripravených primárne chemickými metódami, ako aj ich testovanie v aplikáciách. Naším cieľom je vývoj materiálov s potenciálom použitia v nových technológiách, resp. vylepšenia existujúcich technológií a to najmä v oblasti konverzie a uskladnenia energie, optoelektroniky a elektroniky. Náš výskum je rozdelený do štyroch navzájom prepojených oblastí:

·       Teória a počítačové modelovanie

·       Syntéza/príprava materiálov

·       Charakterizácia materiálov

·       Vývoj zariadení a ich charakterizácia

 Príklady oblastí výskumu, ktorým sa v LAM venujeme:

2D nanomateriály pre využitie v elektronike

Vývoj tzv. “bottom-up” chemických metód na prípravu 2D nanomateriálov štruktúrne príbuzných grafénu, štúdium efektu kvantového uväznenia na ich vlastnosti a testovanie použitia v elektrochromických a elektronických zariadeniach, batériách a iných aplikáciách.

Anorganické nanokryštály pre použitie v katalýze a optoelektronike

Vývoj a charakterizácia polovodičových, metalických a hetero-štruktúrnych nanokryštálov, štúdium ich elektronických a optických vlastností, ako aj ich praktického využitia v katalýze a optoelektronike.

Nové kryštalické látky s využiteľné na konverziu energie

Vývoj metód na prípravu termálne a chemicky stabilných materiálov príbuzných organo-halidovým perovskitom. Štúdium ich optických a elektronických vlastností a testovanie ich využitia vo fotokatalýze, fotovoltaike a optoelektronike.