LABORATÓRIUM FUNKČNEJ A KOMPARATÍVNEJ GENOMIKY

Link na vlastnú stránku: http://www.biocenter.sk/welcome1.html

Spoločné pracovisko Katedry biochémie a Katedry genetiky

Link na stránku Katedry genetiky: http://www.fns.uniba.sk/kge/

 

Našou ambíciou je porozumieť podstate komplexných biologických fenoménov. Skúmame genómy nekonvenčných druhov kvasiniek (Candida, Magnusiomyces, Saprochaete, Schizosaccharomyces, Yarrowia) s cieľom odhaliť funkcie konzervovaných i druhovo špecifických génov a ich interakcií. V našich výskumoch kombinujeme prístupy biochémie, bioinformatiky, genetiky, genomiky, bunkovej a molekulárnej biológie. Špecificky sa zameriavame na štúdium: (i) štruktúry, funkcie a evolúcie telomerických štruktúr chromozómov, (ii) molekulárnej architektúry, mitochondriálnych genómov a expresie mitochondriálnych génov, (iii) funkcie metabolických génových klastrov, (iv) evolúcie biochemických dráh a (v) biogenézy mitochondrií a vakuol v eukaryotických bunkách.