LABORATÓRIUM BIOCHÉMIE MYKOBAKTÉRIÍ

Pôvodca tuberkulózy - baktéria Mycobacterium tuberculosis spôsobuje ochorenie, ktoré ohrozuje ľudstvo celé tisícročia a je najčastejšou príčinou úmrtí v dôsledku infekčného ochorenia aj v súčasnosti. Jednou z najväčších priorít mykobakteriálneho výskumu je preto vývoj nových účinnejších antituberkulotík. Možnosti vývoja nových antimykobakteriálnych liečiv sú však limitované nedostatočnými vedomosťami o základných aspektoch biológie M. tuberculosis. Hlavným zámerom výskumných projektov laboratória je identifikácia génov zapojených do výstavby mykobakteriálnej bunkovej steny a ich funkčná charakterizácia s cieľom odhaliť možné ciele pôsobenia účinných antituberkulotík, ako aj prispieť k objasneniu jedného z kľúčových procesov fyziológie mykobaktérií.