Digitalizáciu nášho školstva naštartovali odborníci UK

07.07.2020 Zdroj: Redakcia časopisu Naša Univerzita https://uniba.sk/nu/

Obdobie uplynulých mesiacov nás donútilo stať sa viac „digitálne pozitívnymi“. Verím, že sa to významne podpíše na procese výučby a výskumnej práci, lebo sa nám postupne podarí s rozvojom kreatívnych digitálnych zručností odomknúť ďalšiu komnatu ľudského potenciálu, ktorá sa ukrýva v každom učiteľovi, výskumníkovi a študentovi. K tomuto vyjadreniu ma vedie 35 rokov skúseností.

Beáta Brestenská, didaktička prírodných vied, pedagogiky a psychológie, Prírodovedecká fakulta UK

Začínali sme s diernymi štítkami

Do kontaktu s výpočtovou technikou som sa dostala ešte ako začínajúca odborná asistentka na PriF UK v r. 1982. Išlo o veľké sálové počítače IBM a Siemens umiestnené v rozmerných skriniach, s ktorými sme „komunikovali“ prostredníctvom tzv. diernych štítkov z tenkého kartónu. Na nich bola informácia zakódovaná (ne)prítomnosťou diery na vopred definovaných pozíciách. Štítky s „nadierovaným“ programom bolo treba odovzdať operátorovi, ktorý ich „nahodil“ do počítača. Výstupy z počítača sme následne analyzovali, a keď sme zistili, že máme v programe chybu, museli sme opraviť dierne štítky, odovzdať ich operátorovi, čakať na výstup... Proces ladenia programu bol preto často časovo náročný.

V r. 1973 sa však na trhu objavila novinka: osobný počítač. Prvé 8-bitové osobné počítače PMI a PMD 85 sa na Slovensku začali vyrábať v Tesle Piešťany v r. 1983. (Na porovnanie: model PMD 85-2 mal operačnú pamäť 64 kB, dnešné počítače majú RAM štandardne 16 GB, ale i 32 GB.) Inšpirovaná Seymourom Papertom z MIT, ktorý už v 60. rokoch povedal, že počítače patria do školy, som sa prihlásila na kurz programovania v jazyku Pascal a Basic a potom na postgraduálne štúdium na FMFI UK zamerané na tvorbu vzdelávacieho softvéru.

Počítače do škôl už v 80. rokoch

V r. 1985 – 1989 som bola spoluriešiteľkou prvého štátneho projektu elektronizácie školstva na Slovensku, vďaka ktorému sa na všetky školy dostali 8-bitové počítače PMD 85 a Didaktik-α. Z finančných zdrojov projektu vznikla v r. 1987 aj prvá učebňa 8-bitových počítačov Didaktik-α na PriF UK. Ďalšia učebňa vznikla v r. 1989 so 16-bitovými počítačmi PP06, ktoré už mali 20 MB harddisk a mechaniku na diskety. Bolo to obdobie fascinácie počítačmi a informatickou vedou aj v oblasti primárneho a sekundárneho vzdelávania. Okrem tvorby softvéru na vyučovanie chémie a fyziky som sa tak venovala aj vytvoreniu systému a metodiky vzdelávania pre učiteľov „neinformatikov“.

V r. 1999 sme štyria kolegovia (z FMFI a PriF UK) vytvorili a úspešne rozbehli národný projekt Infovek Slovensko. V r. 2000 – 2005 sa nám podarilo vybudovať digitálnu infraštruktúru na všetkých stupňoch škôl, vybaviť ich špičkovými multimediálnymi počítačmi a kvalitným edukačným softvérom pre všetky všeobecnovzdelávacie predmety, vytvoriť učebnice a preškoliť 56 000 učiteľov na aplikovanie PC do výučby. Bola to kreatívna škola pre štúdium technológie, metodológie a didaktiky, ale aj celonárodný výskum, kde sme videli postupný progres digitalizácie vzdelávania a významný nárast tvorivých učiteľov – „digitálnych štúrovcov“, ktorí boli nositeľmi osvety a informatického vzdelávania v celej spoločnosti.

Pripravujeme učiteľov pre budúcnosť

V r. 2015 som s podporou firmy Microsoft založila na UK Inkubátor inovatívnych učiteľov Microsoft, kde pre študentov učiteľstva realizujeme inovatívne semináre s pedagógmi zo ZŠ a SŠ a odborníkmi z IT sektoru či otvorené hodiny pre žiakov i učiteľov. Od r. 2018 spolupracujeme so štyrmi fakultami UK na rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR „Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť“, ktorého výstupy položia základy pre rozvíjanie kreatívnych digitálnych zručností učiteľov a študentov na našej univerzite.

Byť digitálne zdatný naozaj nie je len o veku, je to o spoločenskej a osobnej zmene v rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti. Som hrdá na to, že UK stojí na čele tejto zmeny od začiatku a je trvalým nositeľom inovácií.

Zaujímavé príbehy, fakty, rozhovory a reportáže nájdete v každom čísle časopisu Naša univerzita

Beáta Brestenská, Katedra didaktiky prírodných vied, pedagogiky a psychológie, Prírodovedecká fakulta UK, beata.brestenskauniba.sk

Autor fotky: Tomáš Madeja