Anorganická chémia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Jozef Noga. DrSc.,  funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.  [portál VŠ]
 
doc. Mgr. Olivier Monfort, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Erik Rakovský, PhD.
  [portál VŠ]

Profil absolventa

Absolvent doktorandského programu Anorganická chémia nachádza uplatnenie v akademickej oblasti, v rôznych pozíciách vedeckého výskumu, v laboratóriách chemických a farmaceutických firiem, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, tiež  na pracoviskách so zameraním na medicínu a ochranu životného prostredia a v odvetviach chemického, technologického priemyslu a príbuzných odvetví priemyslu. Počas štúdia získal teoretické a experimentálne zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať náročné práce v chemickom laboratóriu, najmä v oblasti syntézy nových zlúčenín a prípravy nových materiálov s požadovanými vlastnosťami. Uplatňuje sa na miestach, kde sa využívajú znalosti pri príprave nových anorganických a koordinačných zlúčenín, anorganických terapeutík, sorpčných materiálov, v oblasti výskumu nových anorganických materiálov so špecifickými elektrickými, magnetickými, optickými, fotoaktívnymi a inými vlastnosťami. Tiež na miestach, kde sa uplatňujú znalosti metód charakterizácie týchto látok a materiálov, či už ide o spektrálne metódy, röntgenovú štruktúrnu analýzu alebo špecifické elektrické, optické a magnetické merania. Je spôsobilý vykonávať profesiu vysokoškolského pedagóga, vedeckého pracovníka, samostatného vedeckého pracovníka, odborného asistenta, vedúceho vedeckého pracovníka, vedúceho pracovníka laboratória, manažéra vývoja produktu, riadiaceho pracovníka v chemickej výrobe a pod.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi doktorandského študijného programu Anorganická chémia sú schopní získané vedomosti a zručnosti uplatniť vo všetkých inštitúciách a firmách zaoberajúcich sa výskumom, výrobou, či využitím produktov najmä v  oblastiach chémie so zameraním na anorganickú, materiálovú, stavebnú chémiu a pod. Sú schopní vykonávať laboratórnu prácu na uvedených pracoviskách samostatne alebo ako členovia tímu, kontinuálne sa vzdelávať, udržiavať kontakt s rozvojom anorganickej chémie a príbuzných vedných disciplín a prispieť tak k rozvoju vedeckého poznania. Absolventi sú odborne pripravení vykonávať aj profesiu vysokoškolského pedagóga, pracovať na všetkých univerzitách s prírodovedným, pedagogickým a technologickým zameraním a vo vedeckých ústavoch Slovenskej akadémie vied. Absolvent sa môže uplatniť v pozíciách riadiaceho pracovníka v oblasti vedy a výskumu, rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a ochrany prírody.


Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Dve Q1 alebo Q2 alebo Q3 publikácie, bez ohľadu na poradie autorov a bez ohľadu či WOS alebo SCOPUS.