Organická chémia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.  funkčné miesto profesor   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD.
  [portál VŠ]

doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.  [portál VŠ]

Profil absolventa

Absolventi doktorandského štúdia sú pripravení na samostatnú tvorivú vedecko-výskumnú činnosť v oblasti organickej, bioorganickej aj materiálovej chémie vo výskumnej oblasti nielen na akademickej pôde, ale aj v technologickej praxi. Ovládajú základné princípy, ako aj najmodernejšie poznatky z oblasti organickej syntézy, bioorganickej a medicinálnej chémie, fyzikálnej organickej chémie, rozumejú vzťahom medzi štruktúrou organických zlúčenín a ich reaktivitou, poznajú mechanizmy organických reakcií a s využitím metód pokročilej spektroskopie dokážu určiť štruktúru organických zlúčenín. Používajú moderné metódy separácie mnohozložkových zmesí organických látok, izolácie organických látok z prírodných zdrojov a purifikácie produktov. Absolventi ovládajú metódy výskumu a vývoja používané v moderných laboratóriách organickej chémie. Dokážu samostatne navrhnúť viacstupňové syntézy organických zlúčenín, vrátane stereoselektívnych syntéz, pričom využívajú najmodernejšie poznatky z oblasti asymetrickej katalýzy a netradičných aktivačných metód, akými sú mikrovlnné žiarenie, ultrazvukové vlnenie, mechanická aktivácia v guľovom mlyne, fotochémia. Nové syntetické postupy navrhujú v súlade s požiadavkami zelenej chémie a udržateľného rozvoja. Ovládajú prácu s chemickým softvérom a chemickými databázami a v experimentálnej práci využívajú znalosti výpočtových metód a molekulového modelovania.

Absolventi doktorandského štúdia sú schopní samostatne viesť výskumné skupiny pozostávajúce z absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia a technických pracovníkov. Samostatne formulujú, interpretujú, prezentujú a publikujú výsledky výskumu. Môžu sa podieľať na vyučovaní odborných predmetov na vysokých školách. Za účelom získania finančných prostriedkov pre svoj výskum sú schopní vypracovať návrhy kvalitné projektov. Absolventi študijného programu Organická chémia majú všetky predpoklady uplatniť sa v mnohých príbuzných odvetviach vedeckého výskumu akými sú medicínska chémia, farmaceutická chémia, materiálová chémia, environmentálna chémia a biochémia.

Absolvent študijného programu nachádza uplatnenie na všetkých univerzitách, na ktorých sa vyučujú chemické a materiálové vedy. Vďaka oboznámeniu sa so širokým spektrom poskytovaných vedomostí nachádza absolvent uplatnenie na pracoviskách rezortu zdravotníctva, kultúry, športu, ako aj v inštitúciách využívajúcich poznatky o vzťahu človeka a pracovného prostredia (priemyslový dizajn, pracovné lekárstvo, architektúra a technika), v štátnych inštitúciách zaoberajúcich sa ochranou prírody a životného prostredia (Štátna ochrana prírody SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, príslušné ministerstvá a úrady), ústavoch rezortu životného prostredia a pôdohospodárstva (napr. Výskumný ústav vodného hospodárstva, SHMÚ), súkromných firmách realizujúcich chemické , biologické a ekologické prieskumy, hodnotenia vplyvov na životné prostredie alebo v špeciálnom výskume rezortu Ministerstva vnútra SR.

Absolventi doktorandského štúdia organickej chémie si nájdu uplatnenie ako vysokoškolskí pedagógovia alebo výskumníci na prírodovedne zameraných vysokých školách, iných edukačných a výskumných inštitúciách, vrátane ústavov akadémií vied (Chemický ústav SAV, Ústav polymérov SAV, Biomedicínske centrum SAV. Zameranie absolventom umožňuje zamestnať sa ako kontrolóri a odborní pracovníci aj v štátnych, rezortných výskumných, skúšobných a kontrolných ústavoch, ako aj na Ministerstve životného prostredia a okresných úradoch životného prostredia. V súkromnom sektore sa môžu uplatniť ako výskumní, vývojoví a odborní pracovníci vo farmaceutickom a chemickom priemysle, v poľnohospodárstve, a v biotechnologických súkromných spoločnostiach – napr. produkujúcich biopalivá a biologicky aktívne látky, dekontaminujúcich škodlivinami zasiahnuté územia, spracovávajúcich chemický odpad aj bioodpad.

Zoznam povolaní, na ktoré je absolvent v čase ukončenia ŠP organická chémia najviac pripravený podľa: ISCO-08 https://www.kvalifikacie.sk/sites/nsk/files/employers/sk_isco-08_0.pdf

•    1321008 Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
•    2113005 Organický chemik
•    2310004 Asistent vysokej školy
•    1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
•    2145002 Chemický špecialista vo výskume a vývoji


Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi sú v súčasnosti žiadaní hlavne na pracoviskách rezortu hospodárstva a školstva (vysoké, stredné i základné školy), či akademickej sféry (verejné a súkromné výskumné a vývojové pracoviská), ale aj zdravotníctva, a životného prostredia. Absolventi nachádzajú uplatnenie vo firmách s chemickou, farmaceutickou a kozmetickou výrobou ako aj realizujúcich kontraktový výskum v oblasti výroby a testovania liečiv, prostriedkov na ochranu úrody a pokročilých materiálov, biotechnologickú produkciu, chemické a ekologické prieskumy, hodnotenia vplyvov na životné prostredie, vylepšujúcich poľnohospodársku produkciu, využívajúcich environmentálne prijateľné a udržateľné spôsoby produkcie energie, potravín, prípadne dekontaminujúcich životné prostredie od škodlivín. Uplatnenie majú aj v mimovládnych organizáciách orientovaných na ochranu životného prostredia.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Dizertačná práca v rozsahu aspoň 3 vedeckých publikácií, z ktorých minimálne 1 publikácia je kategórie Q1-Q2. Jedna ďalšia publikácia minimálne kategórie Q3, plus materiál v práci na 1 ďalšiu publikáciu, dokumentované rozpracovaným rukopisom pri obhajobe. Aspoň na jednej publikácii musí byť doktorand prvým autorom alebo mať dokumentovaný významný podiel.