Teoretická a počítačová chémia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.,  funkčné miesto profesor,  [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.  [portál VŠ]

RNDr. Lukáš F. Pašteka, PhD.  [portál VŠ]

Profil absolventa

Absolventi študijného programu Teoretická a počítačová chémia má byť široko vzdelaným chemikom, špecialistom s rozšírenými znalosťami použitia počítačových metód v teoretickej chémii, s prehľadom vo všetkých dôležitých oblastiach chémie - teórie chemickej väzby, metód kvantovej chémie a ich možností pri predpovedi spektroskopických, elektrických a magnetických vlastností molekúl, ich interakcie a reaktivity  a tiež simulačných modelov kondenzovanej fázy (tuhé látky, roztoky), ich štruktúry a dynamiky. Pritom je schopný uplatniť aj hlbšie znalosti fyzikálnej chémie, najmä chemickej kinetiky a molekulovej spektroskopie, To mu umožní dobre spolupracovať so špecialistami vo všetkých oblastiach experimentálnej chémie. Bude ovládať rôzne techniky počítačového programovania a prácu s osobnými počítačmi, s počítačmi vo výpočtových centrách, počítačovými sieťami. Dokáže napr. upraviť a rozšíriť počítačové programy, dodávané ako súčasť programového vybavenia UV, IČ, NMR atď. spektrometrov, implementovať, používať či upraviť komerčné programy pre kvantovo chemické výpočty, molekulové simulácie a pod. Predpokladá sa, že absolvent ukončil druho-stupňové vzdelanie v niektorom príbuznom študijnom programe (študijný program magisterského štúdia má štandardnú dĺžku 2 roky). Súčasťou vzdelávania v treťom stupni bude aj ponuka kurzov rozvoja osobnosti, manažérskych zručností a kompetencií.

Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti, a to:
- používať, rozvíjať a zdokonaľovať metódy teoretickej a počítačovej chémie, a tiež interdisciplinárnych chemických disciplín;
- pracovať s programovým vybavením  používaným v základnom a aplikovanom výskume počítačovej chémie;
- získať nové vedecké výsledky, analyzovať údaje z teoretických výpočtov a počítačových simulácií a rozvíjať metódy modelovania chemických systémov  
- na základe s využitím domácej a zahraničnej vedeckej literatúry naplánovať a realizovať vedecký projekt
- spracovať a interpretovať výsledky výskumu do vedeckých publikácií v špičkových vedeckých časopisoch daného odboru
- prezentovať svoje výsledky pred kolegami a na vedeckých konferenciách a publikovať výsledky v svetovej vedeckej literatúre
- vedieť aktívne vystupovať v pedagogickom procese
- získa schopnosti zapájania sa do vedeckej spolupráce a základy z vedenia vedeckého tímu a práce vo vedúcich funkciách.

Absolventi doktorandského štúdia Teoretická a počítačová chémia nachádzajú uplatnenie v?akademickej sfére a v firmách/podnikoch, v ktorých sa vyžadujú hlboké vedomosti základov chémie, fyzikálnochemických metód, teoretickej chémie a modelovania, samostatnej tvorivej vedeckej a vysokoodbornej činnosti. Zahŕňa to vedecko-pedagogické pôsobenie na vysokých školách prírodovedného zamerania, povolania výskumu a vývoja v chemických laboratóriách, chemických, technologických a farmaceutických firmách, v ústavoch Slovenskej akadémie vied zameraných na výskum v oblastiach chémie, fyziky, prípadne pre špeciálne pozície na ústavoch zameraných na biologické a medicínske vedy, v niektorých špeciálnych expertných orgánoch v ktorých je potrebné chemické vzdelanie. Očakáva sa nové uplatnenie v súkromných malých firmách, v ktorých sa zavádzajú a aplikujú nové fyzikálnochemické metódy a očakáva sa vývoj nových typov materiálov. Príkladom sú start-up a spin-off firmy. Medzi konkrétne povolania patria: vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník, odborný asistent, vysokoškolský pedagóg, vedúci pracovník výskumu a vývoja, vedúci pracovník laboratória,  manažér vývoja produktu.

Uplatniteľnosť v praxi

Znalosť metód experimentálnej, teoretickej a počítačovej chémie mu umožní uplatniť sa na vedeckých pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách zameraných na experimentálnu aj teoretickú chémiu (primárne ústavy SAV a univerzity s prírodovedným zameraním), ale aj v priemysle, napr. pri kontrole chemických procesov, v kontrolných priemyslových laboratóriách, pracovať v oblasti kontroly, modelovania a výskumu životného prostredia a pod. Bude pripravený aj na vedúce a riadiace funkcie v rôznych odboroch výskumu. Bude schopný zaradiť sa aj do tvorivých tímov v malých chemických firmách a podnikoch typu start-up alebo spin-off.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Minimálne dve karentované publikácie, registrované vo Web of Science.
Zahŕňa to nasledovné kategórie: V3 Vedecký výstup v časopise evidovaný CCC, WOS, SCOPUS-  Q1-Q2, prvý alebo korešpondujúci autor, V3 Vedecký výstup v časopise evidovaný CCC, WOS, SCOPUS- Q3-Q4, prvý alebo korešpondujúci autor. V programe TPCH spadajú niektoré užšie zamerané kvalitné časopisy aj do Q3/Q4.
Študentom a školiteľom sa dôrazne neodporúča publikovať vo vydavateľstve MDPI.