Analytická chémia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Marián Masár, PhD.,    [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Robert Bodor, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.  [portál VŠ]

Profil absolventa

Absolvent doktorandského študijného programu Analytická chémia ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v analytickej chémii s orientáciou na špecifické oblasti (stopová a ultrastopová analýza, analýza komplexných mnohozložkových vzoriek a analýza chirálnych látok), aplikačne orientované oblasti (environmentálna a farmaceutická analýza a analýza klinických a biologických vzoriek) a metodicky orientované oblasti (identifikačné a detekčné metódy, separačné metódy, chemometrické metódy a metódy úpravy vzoriek). Pozná princípy správnej laboratórnej praxe, zásady BOZP, hygieny práce a požiarnej ochrany, postupy zaobchádzania s toxickými a nebezpečnými látkami, zásady práce v analytickom laboratóriu a legislatívu súvisiacu s analytickou chémiou.

Absolvent vie vykonať všeobecné pracovné operácie v chemickom laboratóriu. Je schopný samostatne tvorivo vedecky pracovať a publikovať výsledky vlastnej práce, vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách a samostatne plánovať a viesť výskumný tím. Dokáže navrhnúť efektívne metódy a postupy pre odbery vzoriek a pre príslušné fyzikálno-chemické skúšky, aplikovať analytické metódy, identifikovať príčiny neočakávaných výsledkov rutinných analýz a aplikovať a overovať výsledky riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov. Ovláda základy počítačovej chémie a komerčné softvéry pre chemickú analýzu, ako aj základy informačných a komunikačných technológií. Pracuje v súlade s profesionálnymi, právnymi a etickými zásadami vo vede a princípmi zelenej analytickej chémie.

Absolvent doktorandského študijného programu Analytická chémia je schopný tvorivo a samostatne vykonávať vedecký výskum a vývoj metód chemickej analýzy. Primárne vykonáva povolanie: analytický chemik (kód SK ISCO-08: 2113003). Analytický chemik sa uplatní v oblastiach: C Priemyselná výroba – C20 Výroba chemikálií a chemických produktov; a M Odborné, vedecké a technické činnosti – M71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy, M72 Vedecký výskum a vývoj (SK NACE Rev. 2). Absolvent je pripravený vykonávať aj ďalšie súvisiace povolania: riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe (kód SK ISCO-08: 1223002), riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie (kód SK ISCO-08: 1223001), chemický špecialista vo výskume, resp. výskumný a vývojový pracovník v chemickom a farmaceutickom priemysle (kód SK ISCO-08: 2145002), riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe (kód SK ISCO-08: 1321008), špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe (kód SK ISCO-08: 2141001), špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií (kód SK ISCO-08: 2422016) a odborný asistent vysokej školy (kód SK ISCO-08: 2310003).
Absolvent je schopný viesť projekty a profesijné skupiny v štátnych a súkromných laboratóriách kontroly kvality a kontroly produktov výrobných procesov, napríklad vo výskumných ústavoch, metrologických a akreditačných inštitúciách, štátnych zdravotných ústavoch, colných kontrolných laboratóriách, laboratóriách vodární a kanalizácií a povodí riek, kriminalistických laboratóriách, klinických a diagnostických laboratóriách, environmentálnych, prevádzkových a podnikových laboratóriách.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi študijného programu Analytická chémia sú schopní získané vedomosti a praktické zručnosti uplatniť samostatne alebo ako členovia tímu, kontinuálne rozvíjať svoj profesionálny rast, udržiavať kontakt s rozvojom analytickej chémie a príbuzných vedných disciplín doma a vo svete a komunikovať so širokou odbornou verejnosťou.
Prevažná väčšina absolventov pracuje v odboroch súvisiacich so zameraním analytickej chémie, v laboratóriách kontroly kvality farmaceutických výrobkov, potravín, vody a vodných tokov a všeobecne kontroly zložiek životného prostredia na pracoviskách Ministerstva životného prostredia, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva vnútra.

Časť z absolventov našla uplatnenie vo firmách obchodujúcich s analytickými prístrojmi, zariadeniami a chemikáliami, ale aj vo vzdelávacích inštitúciách, kde pôsobia ako odborníci na oblasť analytickej chémie v rámci národných aj medzinárodných projektov. Absolventi sa uplatňujú ako vedúci pracovníci v laboratóriách kontroly kvality a kontroly výrobných procesov (štátne zdravotné ústavy, colné kontrolné laboratóriá, laboratóriá vodární a kanalizácií, kriminalistické laboratóriá, klinické laboratóriá a prevádzkové laboratóriá). Tiež sú schopní vykonávať samostatnú rutinnú laboratórnu prácu na uvedených pracoviskách, kde aktívne využívajú poznatky, skúsenosti a zručnosti získané počas štúdia, napríklad z oblasti separačných, identifikačných, spektrálnych a optických metód a elektrochemických metód chemickej analýzy.
Ako riadiaci pracovníci sú schopní kriticky vyhodnocovať získané informácie a pracovné zadania, a vedia pri riešení zadaných pracovných problémov aplikovať vhodný analytický prístup. Absolventi nachádzajú uplatnenie aj na univerzitách s prírodovedným a pedagogickým zameraním a na vedeckých ústavoch SAV.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Dve Q1-Q3 (JCR)V (vedecká) publikácia v spoluautorstve, z toho jedna v prvoautorstve.