Biochémia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. funkčné miesto profesor,  [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.  [portál VŠ]

prof. RNDr. Anton Horváth, CSc.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.   [portál VŠ]  

Profil absolventa

Absolvent tretieho stupňa štúdia programu biochémia je schopný samostatne alebo ako člen tímu riešiť problémy v oblasti analýzy štruktúry a funkcie biologických a biologicky-významných molekúl, ako aj procesov spojených s ich premenou v živých organizmoch. Počas štúdia získal teoretické znalosti a praktické skúsenosti vo vednom odbore biochémia a príbuzných vedných disciplínach. Vzhľadom na to, že kľúčovým prvkom vzdelávania a odbornej prípravy v tomto stupni štúdia sú vlastné vedecko-výskumné aktivity doktorandov (vyhľadávanie a spracovávanie vedeckej literatúry, zvládnutie moderných experimentálnych metód a techník, ovládanie laboratórnych prístrojov a zariadení v biochemickom laboratóriu, samostatná experimentálna práca, získavanie a analýza vlastných experimentálnych dát, prezentácia a komunikácia dosiahnutých výsledkov), absolvent je schopný realizovať vedecký výskum, dokáže formulovať a riešiť vedecké problémy, kriticky hodnotiť získané riešenia a prezentovať dosiahnuté výsledky. Absolvent ovláda chemické, biologické a biomedicínske metódy vedecko-výskumnej práce, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, ako aj zásady vedecko-pedagogickej činnosti. Tieto skúsenosti mu po skončení umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť výskumné projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia.

Absolventi doktorandského programu Biochémia sú spôsobilí vykonávať profesiu biochemika, vedecko-výskumného, pedagogického a riadiaceho pracovníka v oblasti biochémie, biotechnológiách a biomedicínskom výskume v širokom rozpätí povolaní na pracoviskách v rámci Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl, rezortu zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu, životného  prostredia, vo firmách obchodujúcich s chemikáliami a laboratórnym materiálom a podobne.  Vzhľadom k medziodborovej povahe odboru a širokým znalostiam absolvent sa môže bez problémov uplatniť ako chemik v iných profesiách a ako biológ tam, kde sa vyžaduje exaktný prístup a laboratórne zručnosti. Je kvalifikovaný na priamy výkon povolania a to napríklad ako:
- pracovník vo výskume v biochémii, biotechnológiách a biomedicínskom výskume,
- biochemik v prevádzkových a vývojových laboratóriách v potravinárskom, farmaceutickom a biotechnologickom priemysle, v poľnohospodárskych a veterinárnych zariadeniach,
- biochemik vo firmách obchodujúcich s farmaceutickými, potravinárskymi, agrotechnickými a biotechnologickými produktmi.

Uplatniteľnosť

Podľa štatistických údajov MŠ SR o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl z roku 2019 pre absolventov študijných programov chémia a biochémia na Prírodovedeckej fakulte UK je 71% študentov zamestnaných vo svojom odbore, 4% pracujú na dohodu a 25% pokračuje v štúdiu. Pre uplatnenie absolventov v zamestnaní sú uvedené 3 top odvetvia: zdravotníctvo a sociálne služby (44%), odborné, vedecké a technické činnosti (25%) a priemyselná výroba (13%). Ekonomicky aktívnych absolventov bolo 0% nezamestnaných a nájsť si prácu na trvalý pracovný pomer trvalo 23 dní. Biochémia je moderný neustále sa rozvíjajúci interdisciplinárny odbor, ktorého výsledky sú dôležité nielen v oblasti chémie a biológie. Keďže biochémia je dnes najprudšie sa rozvíjajúcou časťou chémie a biológie a budúcnosť technológie sa všeobecne vidí v biotechnológiách, naša ekonomika bude schopná absorbovať neobmedzený počet absolventov. Vývoj odboru je úzko spojený  s odvetviami, ktoré sa nachádzajú v primárnej sfére záujmu vedecko-technického rozvoja ako sú zdravotníctvo, výživa a biotechnológie.


Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Autorstvo, resp. spoluautorstvo, minimálne jednej experimentálnej publikácie týkajúcej sa cieľov projektu dizertačnej práce uverejnenej, resp. akceptovanej vo vedeckom časopise, ktorý je podľa Journal Citations Reports (JCR) evidovaný v rozmedzí kvartilov Q1-Q3.