Jadrová chémia a rádioekológia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.,   funkčné miesto profesor,    [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Peter Matúš, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Igor Zeman, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Oľga Rosskopfová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Eva Viglašová, PhD  [portál VŠ]

Profil absolventa

Jadrová chémia sa zaoberá vlastnosťami hmoty, chemickej a fyzikálnej povahy látok, ktorých pôvodcom je jadro atómov a jeho premeny. Využíva vlastnosti jadra a jeho prejavov na štúdium a riešenie chemických problémov. Rádioekológia vznikla ako odpoveď na narastajúcu koncentráciu rádionuklidov v životnom prostredí. Jej interdisciplinárna povaha ju neoddeliteľne prepája s jadrovou chémiou. Dnes sa venuje najmä špeciácii a migrácii rádionuklidov v jednotlivých zložkách životného prostredia (transport rádionuklidov po testoch jadrových zbraní, po haváriách jadrových zariadení, pri zvetrávaní háld po ťažbe uránu a pod).
Študijný program Jadrová chémia a rádioekológia tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania je jedinečný svojho druhu na Slovensku a vzhľadom na prítomnosť jadrových zariadení a rozvíjajúci sa jadrový priemysel esenciálny.
Študent sa podobne ako v rovnomennom študijnom programe druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania odborne profiluje sám voľbou predmetov podľa zamerania dizertačnej práce do jednotlivých smerov: i) rádioekologický význam, špeciácia a migrácia rádionuklidov v životnom prostredí; ii) príprava izotopovo-modifikovaných zlúčenín a rádiofarmák; iii) vývoj separačných a rádioanalytických metód pre stanovenie stopových prvkov a rádionuklidov; iv) využívanie jadrovo-fyzikálnych metód vo výskume a praxi.

Cieľom vzdelávania tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v rámci študijného programu jadrová chémia a rádioekológia je sprostredkovať študentovi pokrok vo vedecko-výskumnej oblasti, ukázať mu všetky aspekty teórie, princípov, metodológie a praxe; naučiť ho samostatnej vedecko-výskumnej činnosti v oblasti jadrovej chémie a rádioekológie.

Absolvent študijného programu jadrová chémia a rádioekológia tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania obratne a s dodržaním radiačno-hygienických a bezpečnostných zásad ovláda a využíva rádionuklidy a poznatky o ich vlastnostiach, metódach ich prípravy a separácie. Teoreticky a prakticky ovláda detekciu a metrológiu ionizujúceho žiarenia. Má prehľad a experimentálne skúsenosti s využívaním jadrovo-fyzikálnych metód vo výskume. Absolvent dokáže uplatniť nadobudnuté vedomosti z rádiofarmácie a nukleárnej medicíny, jadrového palivového  cyklu a vyraďovania jadrových zariadení, manažmentu rádioaktívnych odpadov, bezpečného skladovania a konečného uloženia, resp. prepracovania ožiareného jadrového paliva, rádiochemickej analýzy a stanovenia rádionuklidov, radiačného monitoringu životného prostredia, ale aj z jadrovej legislatívy. Užšia odborná profilácia absolventa je podľa zamerania dizertačnej práce.

Absolvent dokáže navrhnúť a aplikovať nové metódy a postupy pri riešení problémov v súlade so svetovými trendmi a poznatkami. Získané poznatky spracováva a prezentuje pomocou moderných technológií. Nosné témy študijného programu mu dodávajú teoreticko-metodologický aparát umožňujúci vedecké bádanie, formulovanie vlastných metodických postupov na riešenie odborných a vedecko-výskumných problémov, ich tvorivé aplikovanie v praxi, vytváranie informačných systémov a databáz. Je schopný navrhnúť metódy spracovania dát a prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti  na domácich i medzinárodných odborných a vedeckých podujatiach, publikovať ich v domácich a medzinárodných periodikách. Popularizovať študijný program a výsledky bádania aj širokej laickej verejnosti. Pri navrhovaní metód a postupov si je vedomý etických, právnych a environmentálnych aspektov navrhovaného spôsobu riešenia problému a uplatňuje ich v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Rozsiahle teoretické vedomosti a praktické zručnosti absolventov študijného programu jadrová chémia a rádioekológia tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania poskytujú široké možnosti ich uplatnenia. Univerzálnosť získaných poznatkov umožňuje ich uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesie:


NÁRODNÁ SÚSTAVA KVALIFIKÁCIÍ

   U2113002-00942    Jadrový chemik
   U2145002-00144    Chemický špecialista vo výskume a vývoji
   U2145003-00112    Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
   C1321008-00936    Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe


     ŠTATISTICKÁ KLASIFIKÁCIA ZAMESTNANÍ (SK ISCO-08_2020)

2113002     Jadrový chemik
2145002     Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2145003     Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
2149001     Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
2149003     Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení
2149005     Špecialista metrológ
2149006     Špecialista civilnej ochrany a obrany
2149008     Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
2149030     Inšpektor jadrovej bezpečnosti
2310003     Odborný asistent vysokej školy
2310004     Asistent vysokej školy
2143002     Špecialista kontroly kvality vôd


SEKTOROVO RIADENÉ INOVÁCIE

     496010/1    Jadrový chemik
     2149001     Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu

Uplatniteľnosť v praxi

Absolvent študijného programu jadrová chémia a rádioekológia má uplatnenie v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu; a využívania jadrových výskumných metód, organizovania a realizácie výskumných projektov, výskumných a vývojových prác, merania hodnôt rádioaktivity a ionizujúceho žiarenia (dozimetria). Má uplatnenie v oblastiach jadrového dozoru (Úrad jadrového dozoru SR; Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni) a radiačnej ochrany (Úrad verejného zdravotníctva SR; Ministerstvo obrany SR; Ministerstvo vnútra SR), jadrového energetického priemyslu (Slovenské elektrárne, a.s.; Atómové elektrárne Mochovce; Atómové elektrárne Bohunice); manažment a spracovanie rádioaktívnych odpadov (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.); merania ionizujúceho žiarenia (Slovenský metrologický ústav) a výroby rádionuklidov a rádiofarmák (BIONT a.s.); na klinikách nukleárnej medicíny; vo výskumných ústavoch (Výskumný ústav jadrovej enrgetiky a.s.; Výskumný ústav vodného hospodárstva; SAV; Ústav jaderného výzkumu Řež, ČR) a vysoké školy (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, České vysoké učení v Prahe, Oregon state university USA, Paul Scherrer Institut Switzerland).

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Minimálne 3 publikačné výstupy z toho: - min. 1 vedecký výstup v časopise evidovanom v JCR –  Q1 – Q2, prvý alebo korešpondujúci autor, - min. 1 vedecký výstup v časopise evidovanom v JCR, SCIMAGO – Q1 – Q4, autor alebo spoluautor, - min. 1 vedecký, resp. odborný výstup v časopise mimo indexových databáz, autor alebo spoluautor (možné nahradiť vedeckým, resp. odborným výstupom v časopise evidovanom JCR, SCIMAGO – Q1 – Q4).