Fyzikálna chémia

Študijný plán  [denná forma]   [externá forma]

Vyučujúci     [denná forma]  [externá forma]

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.,  funkčné miesto profesor,    [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Ivan Valent, CSc.   [portál VŠ]

doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD.   [portál VŠ]

RNDr. Marek Cigáň, PhD.   [portál VŠ

Profil absolventa

Fyzikálny chemik, špecialista v oblasti fyzikálnej chémie a príbuzných odborov má mať široké spektrum znalostí z fyzikálnych základov všetkých oblastí chemických a súvisiacich interdisciplinárnych  vedných odborov a v rámci širšieho vedného základu tiež z matematiky, štatistiky, fyziky a  hraničných vedných disciplín. Ovláda špeciálne teoretické aj experimentálne fyzikálno-chemické metódy a ich aplikáciu do rôznych oblastí chemického aj interdisciplinárne orientovaného výskumu, má dôkladné znalosti o vzťahoch medzi vlastnosťami a štruktúrou chemických látok, materiálov aj komplexných sústav. Dokáže teoreticky popísať experimentálne získané údaje, modelovať jednoduché aj zložitejšie chemické procesy, využívať poznatky z oblasti fyzikálnej chémie a príbuzných vedných odborov v rôznych oblastiach spoločenskej praxe. Absolventi PhD programu Fyzikálna chémia majú hlboké znalosti z vybraných užšie zameraných chemických vedných disciplín, ako sú: termodynamika, chemická kinetika a mechanizmy reakcií, spektrálne metódy, teoretická chémia, elektrochémia, fyzikálne základy experimentálnych metód, koloidná chémia, chémia materiálov  a biofyzikálna chémia. Súčasťou vzdelávania v treťom stupni bude aj ponuka kurzov rozvoja osobnosti, manažérskych zručností a kompetencií.
Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti, a to:
-    používať, rozvíjať a teoreticky aj prakticky zdokonaľovať metódy experimentálnej a teoretickej fyzikálnej chémie, materiálovej chémie a interdisciplinárnych chemických disciplín;
-    pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom výskume chémie;
-    analyzovať údaje získané v experimentálnom výskume pomocou štatistických a chemometrických metód a rozvíjať metódy teoretického modelovania reálnych chemických systémov
-    na základe s využitím domácej a zahraničnej vedeckej literatúry naplánovať a realizovať vedecký projekt
-     spracovať a interpretovať výsledky vedeckého výskumu do výstupov - vedeckých publikácií v špičkových vedeckých časopisoch daného odboru
-    prezentovať svoje výsledky pred kolegami a na vedeckých konferenciách
-    vedieť aktívne vystupovať v pedagogickom procese
-    získa schopnosti zapájania sa do vedeckej spolupráce a  základy z vedenia vedeckého tímu a práce vo vedúcich funkciách.

Absolventi doktorandského štúdia Fyzikálna chémia nachádzajú uplatnenie v akademickej sfére a priemyselných odvetviach, v ktorých sa vyžadujú hlboké vedomosti základov chémie, fyzikálnochemických metód, teoretickej chémie a modelovania, samostatnej tvorivej vedeckej a vysokoodbornej činnosti. Zahŕňa povolania výskumu a vývoja v chemických laboratóriách, chemických, technologických a farmaceutických firmách, v ústavoch Slovenskej akadémie vied zameraných na výskum v oblastiach chémie, fyziky, ale aj pre špeciálne pozície na ústavoch zameraných na biologické a medicínske vedy, v niektorých špeciálnych expertných orgánoch v ktorých je potrebné chemické vzdelanie. Ďalšie uplatnenie je vo firmách zameraných na vývoj a výrobu nových chemických látok a materiálov, priemyselnú a farmaceutickú chémiu, v referenčných centrách a laboratóriách. Očakáva sa nové uplatnenie v súkromných malých firmách, v ktorých sa zavádzajú a aplikujú nové fyzikálnochemické metódy a očakáva sa vývoj nových typov materiálov. Príkladom sú start-up a spin-off firmy. Medzi konkrétne povolania patria: vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník, vedúci vedecký pracovník, odborný asistent, vysokoškolský pedagóg, vedúci pracovník výskumu a vývoja, vedúci pracovník laboratória,  manažér vývoja produktu.

Uplatniteľnosť v praxi

Absolventi doktorandského štúdia programu Fyzikálna chémia nachádzajú uplatnenie na pracoviskách s chemickým, technologickým, vedecko-výskumným a vývojovým zameraním v ktorých sa vyžadujú tie najvyššie kritériá na odbornosť v oblasti fyzikálnej chémie alebo teoretickej podstaty ostatných odborov chémie. Príkladom sú pedagogické a vedecko výskumné kolektívy s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty školstva, zdravotníctva, priemyslu, vývoja, poľnohospodárstva, materiálového výskumu, farmácie, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Sú schopní sa uplatniť v začínajúcich firmách zameraných na nové technológie, v start-up-och a spin-off firmách doma i v zahraničí.

Podmienky pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Podmienky úspešného absolvovania štúdia
a miminálne publikačné kritériá doktorandov
pre podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.

Podmienkou pre ukončenie doktorandského štúdia je autorstvo najmenej dvoch vedeckých publikácií (Q1-Q3 podľa Journal Citation Reports alebo Scimago) a z nich najmenej jedna musí byť prvoautorská. Poznámka: Oprávnenosť nesplnenia podmienky minimálnych výstupov z objektívnych dôvodov, napríklad patentová ochrana, ochrana duševného vlastníctva v súvislosti témy dizertačnej práce s aplikáciami v priemysle a podobne, bude na individuálnom posúdení Odborovej komisie Fyzikálna chémia.