Biological Chemistry

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu
(s uvedením funkcie a kontaktu).

Za biologickú časť:

doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD., funkčné miesto docent,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová PhD.  [portál VŠ]

doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Michal Martinka, PhD.  [portál VŠ]

 

Za chemickú časť:

prof. RNDr. Anton Horváth, CSc., funkčné miesto profesor,   [portál VŠ]

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.  [portál VŠ]

prof. RNDr. Radovan Šebesta, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Marian Masár, PhD.  [portál VŠ]

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent má dostatočné množstvo teoretických znalostí v oblasti biológie (rastliny, živočíchy, mikroorganizmy, víruy, molekulárna a bunková biológia, genetika), chémie (analytická, anorganická, fyzikálna, organická), biochémie a v rámci širšieho základu tiež poznatky matematiky, fyziky a výpočtovej techniky. Absolventovi je zabezpečená prax v chemických, biochemických, biologických ale aj klinických laboratóriách. Po jej absolvovaní je schopný zachovávať zásady správnej laboratórnej praxe a vie aplikovať získané praktické zručnosti pri riešení úloh v metódach analýzy biologického materiálu a výskumu na rôznych úrovniach organizácie živých systémov. Absolvent daného bakalárskeho programu sa môže uplatniť v širokom rozpätí pracovísk, alebo môže pokračovať v druhom stupni štúdia chemického aj biologického zamerania so špecializáciou tak na základný ako aj aplikovaný výskum.

Uplatniteľnosť v praxi

Študijný program vznikol len nedávno. Prví absolventi končili v školskom roku 2017/2018. Väčšina pokračovala v magisterskom štúdiu a viacerí z nich sú teraz na PhD. štúdiu. Zo študentov, ktorí nepokračovali v štúdiu možno uviesť príklad absolventa, ktorý sa zamestnal na klinike reprodukčnej medicíny ISCARE Bratislava