Chémia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.,  funkčné miesto docent,   [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.  [portál VŠ]

doc.  RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Ivan Valent, PhD.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvovanie bakalárskeho štúdia v  študijnom programe chémia vytvára predovšetkým široký základ potrebný pre štúdium v magisterskom stupni v odbore chémia (s možnosťou špecializácie na niektorú z chemických disciplín) a to aj na renomovaných univerzitách vo svete. Preto je študijný program zostavený na základe požiadaviek Európskej asociácie univerzít poskytujúcich chemické vzdelanie (ECTN, https://ectn.eu/) pre udelenie známky kvality Eurobachelor Chemistry Label® (certifikát). Ide o širokospektrálne zastúpenie jednotlivých oblastí chémie a podporných predmetov, ako aj vysokých podiel experimentálnych cvičení.

Absolventi tohto študijného programu sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Majú primerané teoretické aj praktické znalosti zo základných a vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, environmentálna, fyzikálna, jadrová, medicínska, organická, teoretická a počítačová chémia a biochémia) ale majú poznatky aj z fyziky a matematiky, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získali vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii. Môžu sa uplatniť v oblasti chemickej informatiky, monitoringu životného prostredia a ďalších administratívno-manažérskych postoch. Absolvent je kvalifikovaný na prácu s nebezpečnými chemickými faktormi.

Absolvent je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a získavanie nových poznatkov a zručností, udržiavať kontakt s vývojom uvedených disciplín vo svete a komunikovať s verejnosťou.

Uplatniteľnost v praxi

Prevažná časť absolventov študijného programu pokračuje v štúdiu na 2. stupni, v študijných programoch anorganická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, jadrová chémia a rádioekológia, organická a bioorganická chémia, teoretická a počítačová chémia alebo biochémia.

Podľa štatistických údajov MŠ SR o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl z roku 2019 a 2018 pre absolventov študijného programu Chémia na Prírodovedeckej fakulte UK 93 % (2019), resp. 90 % (2018) študentov pokračuje v štúdiu, 7 % (2019), 5 % (2018) sa zamestnalo a 0% (2019), 5% (2018) pracuje na dohodu.


Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]  [.jpg1] [.jpg2

 

Medzinárodný certifikát Eurobakalár