Biochémia

Študijný plán

Vyučujúci

sp_bBX-AG  anorganická chémia
sp_bBX-AL  analytická chémia
sp_bBX-BX  biochémia
sp_bBX-EC  
sp_bBX-FZ  fyzikálna chémia
sp_bBX-JD   jadrová chémia a rádioekológia
sp_bBX-ORBO organická a bioorganická chémia
sp_bBX-TP   teoretická a počítačová chémia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. funkčné miesto profesor,  [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Marek Mentel, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.   [portál VŠ]  

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent prvého stupňa štúdia programu biochémia je schopný kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru s istou mierou samostatnosti. Má teoretické aj praktické znalosti základných chemických a biologických disciplín a v rámci širšieho základu tiež poznatky z fyziky a matematiky, vedomosti a zručnosti v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie. Absolvent získa počas štúdia schopnosť používať základné metódy chemických a biologických vied, pracovať s laboratórnymi prístrojmi a biologickým materiálom v základnom a aplikovanom výskume alebo priemyselnej praxi. Dokáže používať základné metódy a postupy, ktoré sa využívajú v biochemickom výskume a vývoji. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach organizácie živých systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh. Absolvent je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a získavanie nových poznatkov a zručností, udržiavať kontakt s vývojom uvedených disciplín vo svete a komunikovať s  verejnosťou.

Uplatniteľnosť v praxi

Prevažná časť absolventov študijného programu pokračuje v štúdiu na 2. stupni, v študijných programoch biochémia, alebo na príbuzných študijných programoch v rámci vedného odboru biológia alebo chémia. Zástupcovia praxe (Medirex, MultiplexDX) vyjadrili záujem aj o absolventov Bc. štúdia v programe biochémia, avšak zatiaľ o takéto pozície nie je medzi absolventami záujem.

Podľa štatistických údajov MŠ SR o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl z roku 2019 pre absolventov študijných programov chémia a biochémia (2. stupeň) na Prírodovedeckej fakulte UK je 71% študentov zamestnaných vo svojom odbore, 4% pracujú na dohodu a 25% pokračuje v štúdiu. Pre uplatnenie absolventov v zamestnaní sú uvedené 3 top odvetvia: zdravotníctvo a sociálne služby (44%), odborné, vedecké a technické činnosti (25%) a priemyselná výroba (13%). Ekonomicky aktívnych absolventov bolo 0% nezamestnaných a nájsť si prácu na trvalý pracovný pomer trvalo 23 dní.

Biochémia je moderný neustále sa rozvíjajúci interdisciplinárny odbor, ktorého výsledky sú dôležité nielen v oblasti chémie a biológie. Keďže biochémia je dnes najprudšie sa rozvíjajúcou časťou chémie a biológie a budúcnosť technológie sa všeobecne vidí v biotechnológiách, naša ekonomika bude schopná absorbovať neobmedzený počet absolventov. Vývoj odboru je úzko spojený  s odvetviami, ktoré sa nachádzajú v primárnej sfére záujmu vedecko-technického rozvoja ako sú zdravotníctvo, výživa a biotechnológie.

Stiahnuť leták - kliknite

Leták   [letak.pdf]  [.jpg1] [.jpg2