Biochémia konverzná

Študijný plán

Vyučujúci

sp_BX-AG-k  anorganická chémia
sp_bBX-AL-k  analytická chémia
sp_bBX-BX-k  biochémia
sp_bBX-EC-k 
sp_bBX-FZ-k  fyzikálna chémia
sp_bBX-JD-k   jadrová chémia a rádioekológia
sp_bBX-ORBO-k organická a bioorganická chémia
sp_bBX-TP-k   teoretická a počítačová chémia

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. funkčné miesto profesor,  [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Marek Mentel, PhD.   [portál VŠ]

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.   [portál VŠ]  

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent prvého stupňa štúdia programu biochémia je schopný kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru s istou mierou samostatnosti. Má teoretické aj praktické znalosti základných chemických a biologických disciplín a v rámci širšieho základu tiež poznatky z fyziky a matematiky, vedomosti a zručnosti v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie. Absolvent získa počas štúdia schopnosť používať základné metódy chemických a biologických vied, pracovať s laboratórnymi prístrojmi a biologickým materiálom v základnom a aplikovanom výskume alebo priemyselnej praxi. Dokáže používať základné metódy a postupy, ktoré sa využívajú v biochemickom výskume a vývoji. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach organizácie živých systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh. Absolvent je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a získavanie nových poznatkov a zručností, udržiavať kontakt s vývojom uvedených disciplín vo svete a komunikovať s  verejnosťou.

Absolventi bakalárskeho programu Biochémia sú spôsobilí vykonávať profesiu biochemika, vedecko-výskumného a pedagogického pracovníka v oblasti biochémie, biotechnológiách a biomedicínskom výskume v širokom rozpätí povolaní na pracoviskách v rámci SAV, vysokých škôl, rezortu zdravotníctva, poľnohospodárstva a  lesníctva, potravinárskeho, chemického a  farmaceutického priemyslu, životného  prostredia, vo firmách obchodujúcich s chemikáliami a laboratórnym materiálom a podobne.  Vzhľadom k medziodborovej povahe odboru a širokým znalostiam absolvent  sa môže bez problémov uplatniť ako chemik v iných profesiách a ako biológ tam, kde sa vyžaduje exaktný prístup a laboratórne zručnosti.

Je kvalifikovaný na priamy výkon povolaniach najmä ako a to napríklad ako:
- laboratórny pracovník - technik vo výskume v biochémii, biotechnológiách a biomedicínskom výskume,
- laboratórny diagnostik - asistent
- biochemik v prevádzkových a vývojových laboratóriách v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, v poľnohospodárskych a veterinárnych zariadeniach, v biotechnologických firmách.

Uplatniteľnosť v praxi

Prevažná časť absolventov študijného programu pokračuje v štúdiu na 2. stupni, v študijných programoch biochémia, alebo na príbuzných študijných programoch v rámci vedného odboru biológia alebo chémia. Zástupcovia praxe (Medirex, MultiplexDX) vyjadrili záujem aj o absolventov Bc. štúdia v programe biochémia, avšak zatiaľ o takéto pozície nie je medzi absolventami záujem.

Podľa štatistických údajov MŠ SR o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl z roku 2019 pre absolventov študijných programov chémia a biochémia (2. stupeň) na Prírodovedeckej fakulte UK je 71% študentov zamestnaných vo svojom odbore, 4% pracujú na dohodu a 25% pokračuje v štúdiu. Pre uplatnenie absolventov v zamestnaní sú uvedené 3 top odvetvia: zdravotníctvo a sociálne služby (44%), odborné, vedecké a technické činnosti (25%) a priemyselná výroba (13%). Ekonomicky aktívnych absolventov bolo 0% nezamestnaných a nájsť si prácu na trvalý pracovný pomer trvalo 23 dní.

Biochémia je moderný neustále sa rozvíjajúci interdisciplinárny odbor, ktorého výsledky sú dôležité nielen v oblasti chémie a biológie. Keďže biochémia je dnes najprudšie sa rozvíjajúcou časťou chémie a biológie a budúcnosť technológie sa všeobecne vidí v biotechnológiách, naša ekonomika bude schopná absorbovať neobmedzený počet absolventov. Vývoj odboru je úzko spojený  s odvetviami, ktoré sa nachádzajú v primárnej sfére záujmu vedecko-technického rozvoja ako sú zdravotníctvo, výživa a biotechnológie.

Absolventi študijného programu biochémia (po skončení 2., prípadne 3. stupňa) našli uplatnenie v rôznych pozíciách firiem, ako sú Premier Research, s.r.o. (koordinátor klinických štúdií), Roche Slovensko, s.r.o. (produktový špecialista; vedúci obchodu pre diagnostiku), Lambda Life a.s. (obchodný zástupca, produktový manžér), Medirex, a.s. (laboratórny diagnostik), Alpha Medical, s r.o. (laboratórny diagnostik), Henkel Slovensko, CEEOR Sk (generálny manažér), AnalytX, s r.o., Medgene, s r.o., MultiplexDx a iných.

Okrem toho sa absolventi študijného programu zamestnali v rôznych štátnych inštitúciách (Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru; Inšpekcia životného prostredia; regionálne úrady verejného zdravotníctva; a podobne).

Mnohí absolventi pracujú ako výskumní pracovníci aj v domácich a zahraničných vedeckých inštitúciách (napr. Lekárska fakulta UK, rôzne ústavy SAV, Masarykova univerzita, University of Florida, Colorado State University, National Institutes of Health, U.S. Food and Drug Administration, Scripps Research Institute, Genomic Institute of Novartis Foundation a ďalšie).