Chémia konverzná

Personálne zabezpečenie

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu

doc. RNDr. Martin Putala, PhD.,  funkčné miesto docent,   [portál VŠ]

 

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

prof. RNDr. Michal Galamboš, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.  [portál VŠ]

doc.  RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.  [portál VŠ]

doc. RNDr. Ivan Valent, PhD.  [portál VŠ

Profil absolventa

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvovanie bakalárskeho štúdia v  študijnom programe Chémia (konverzný)  vytvára predovšetkým široký základ potrebný pre štúdium v magisterskom stupni v odbore chémia (s možnosťou špecializácie na niektorú z chemických disciplín) Študijný program zostavený na základe požiadaviek Európskej asociácie univerzít poskytujúcich chemické vzdelanie (ECTN, https://ectn.eu/).

Absolventi tohto študijného programu sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Majú primerané teoretické aj praktické znalosti zo základných a vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, environmentálna, fyzikálna, jadrová, medicínska, organická, teoretická a počítačová chémia a biochémia) ale majú poznatky aj z fyziky a matematiky, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získali vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii. Môžu sa uplatniť v oblasti chemickej informatiky, monitoringu životného prostredia a ďalších administratívno-manažérskych postoch. Absolvent je kvalifikovaný na prácu s nebezpečnými chemickými faktormi.

Absolvent je schopný pracovať efektívne ako člen tímu, identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj a získavanie nových poznatkov a zručností, udržiavať kontakt s vývojom uvedených disciplín vo svete a komunikovať s verejnosťou.

Absolvent bakalárskeho programu Chémia (konverzný) sa môže po ukončení štúdia uplatniť rovnako vo verejnom ako aj v súkromnom sektore s výskumnou a/alebo aplikovanou orientáciou. Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu chemika, v širokom rozpätí povolaní na pracoviskách v rámci SAV, vysokých škôl, rezortu zdravotníctva, poľnohospodárstva a  lesníctva, potravinárskeho, chemického a  farmaceutického priemyslu, životného  prostredia, vo firmách obchodujúcich s chemikáliami a laboratórnym materiálom a podobne. Absolvent taktiež môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni na Slovensku alebo v zahraničí.

Je kvalifikovaný na priamy výkon povolaniach napríklad ako:
- laboratórny pracovník - technik vo výskume v chémii
- pracovník v prevádzkových a vývojových laboratóriách v potravinárskom, farmaceutickom a technologickom priemysle, v poľnohospodárskych a veterinárnych zariadeniach,
- chemický informatik – vytváranie databáz zlúčenín, chemických knižníc, vytváranie KBÚ,
- pracovník vo firmách obchodujúcich s farmaceutickými, potravinárskymi, agrotechnickými produktmi a pod.,
- odborný pracovník v oblasti chemickej legislatívy a ochrany životného prostredia.

Uplatniteľnost v praxi

Nakoľko na študijnom programe Chémia (konverzný) sú študenti zatiaľ len v prvom a druhom ročníka štúdia a ešte nie sú absolventi tohto programu, uvádzame údaje pre súvisiaci bakalársky študijný program Chémia. Prevažná časť absolventov študijného programu pokračuje v štúdiu na 2. stupni, v študijných programoch anorganická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, jadrová chémiaa rádioekológia, organická a bioorganická chémia, teoretická a počítačová chémia alebo biochémia.

Podľa štatistických údajov MŠ SR o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl z roku 2019 a 2018 pre absolventov študijného programu Chémia na Prírodovedeckej fakulte UK 93 % (2019), resp. 90 % (2018) študentov pokračuje v štúdiu, 7 % (2019), 5 % (2018) sa zamestnalo a 0% (2019), 5% (2018) pracuje na dohodu.

Aj v tomto bode vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3a uvádzame údaje zo súvisiaceho bakalárskeho študijného programu Chémia. Absolventi študijného programu Chémia (po skončení 2., prípadne 3. stupňa so špecializáciou na niektorú z chemických disciplín - anorganická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, jadrová chémia a rádioekológia, organická a bioorganická chémia, teoretická a počítačová chémia alebo biochémia) našli uplatnenie v rôznych pozíciách firiem, v rôznych štátnych inštitúciách a mnohí absolventi pracujú ako výskumní pracovníci aj v domácich a zahraničných vedeckých inštitúciách.