61. FÓRUM PRE NERUDY „Stredoslovenské neovulkanity 2019“ 21.-23.5. 2019

61. FÓRUM PRE NERUDY „Stredoslovenské neovulkanity 2019“ 21.-23.5. 2019

Katedra ložiskovej geológie PRIF UK (P.Uhlík, P.Koděra) bola hlavným organizátorom terénneho seminára: 61. FÓRUM PRE NERUDY "Stredoslovenské neovulkanity 2019" tematicky zamerané na nerudné surovín Kremnických a Štiavnických vrchov (21.-23. 5. 2019).

Oficiálne bol seminár organizovaný pod záštitou Slovenskej asociácia ložiskových geológov a na organizácii sa podieľali aj Slovenská ílová spoločnosť a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Fórum pre nerudy je medzinárodné stretnutie českých, slovenských a poľských odborníkov v oblasti ložiskovej geológie s dlhou tradíciou, ktoré je otvorené aj študentom a iným záujemcom. Ide o každoročný terénny seminár, v rámci ktorého sa navštevujú a prezentujú najmä aktívne využívané ložiská nerastných surovín, striedavo v jednej z troch organizujúcich krajín.

Tento rok sa podujatia zúčastnilo 37 účastníkov z Čiech, Poľska a Slovenska. Napriek daždivému máju sa podarilo navštíviť všetky plánované lokality. Mali sme šťastie a jeden deň nepršalo, čo sme využili na návštevu najväčšieho slovenského ložiska bentonitu Jelšový potok. Bentonit je ílová surovina s výnimočnými tesniacimi, sorpčnými vlastnosťami, so schopnosťou napučiavať či vymieňať katióny, ale v povrchovom ložisku pri výdatnom daždi vie znemožniť pohyb nielen ťažkým mechanizmom.

Účastníci ukázali, že so samotným dažďom nemajú problém pri prehliadke perlitového lomu v Lehôtke pod Brehmi. Perlit je vulkanické sklo, ktorého najväčšie komerčné využitie je cez jeho expandáciu. V Lehôtke pod Brehmi je okrem lomu aj úpravárenská linka s expandačnou pecou. Perlit expanduje pri rýchlom zahriatí vďaka prítomnosti 3-4 % vody. Expandovaný perlit je vynikajúci izolačný materiál, ľahká stavebná hmota, ale jeho sorpčné vlastnosti sa využívajú aj pri ekologických haváriách a jeho pórovitosť pri filtrácii.

Okrem ďalších ložísk nerastných surovín, zeolitu (Bartošova Lehôtka) a bazaltu (Tekovská Breznica-Brehy) sa účastníci Fóra oboznámili s históriou a čarom starých banských miest Kremnica a Banská Štiavnica a navštívili baňu Všech Svätých v Hodruši, banský skanzen s ručne kresanými štôlňami.

Výskum nerudných surovín na KLG je významným smerom vzdelávacieho procesu v rámci geológie, ale aj materiálového výskumu surovín, vrátane prírodných nanomateriálov a environmentálne a zdravotne akceptovaných minerálnych materiálov. Poznanie pôvodu a vlastností domácich nerastných surovín pre ich optimálne využívanie je základným pilierom študijného programu ložiskovej geológie na PRIF UK. Sprievodcovia Fóra pri prezentácii surovín a geológie ložísk významne využili poznatky z ich predošlých a súčasných vedeckých projektov (napr.: APVV-0339-12 and APVV-15-0292).

Pre potreby 61. Fóra pre nerudy bol pripravený tlačený sprievodca : ( Uhlík P., Koděra P. and Lexa J.: The 61th Forum on the geology of industrial minerals: Central Slovakia Neogene Volcanics 2019).

Foto 1: Účastníci 61. FÓRA PRE NERUDY v lome na ťažbu bazaltu, ložisko Tekovská Breznica – Brehy.
Foto 2: Riaditeľ spoločnosti LBK PERLIT, s.r.o. Ing. Ján Mendel v obklopení dáždnikov jeho poslucháčov na ložisku perlitu v Lehôtke pod Brehmi.
Foto 3: Fórum nie je len o ložiskách, do programu sa dostávajú aj kultúrne a historické zastávky. Obnovená banskoštiavnická kalvária, ktorá je postavená na bazaltovom neku.