2020/08/17-21_Týždeň prírody, detský tábor na Prif UK

V dňoch 17.8.-21.8.2020 Prírodovedecká fakulta UK tradične privítala mladých prírodovedcov v rámci denného detského tábora „Týždeň prírody“. Tento rok bol výnimočný v tom, že účastníci absolvovali aj terénnu exkurziu v Biologickej stanici Prírodovedeckej fakulty UK v Jurskom Šúre. Národná prírodná rezervácia Jurský Šúr je mokraďný systém patriaci do 13 mokradí medzinárodného významu, zapísaných aj v Ramsarskej konvencii a predstavuje jedinečné miesto nielen pre prírodovedcov. V rámci terénneho pedagogického tímu mala zastúpenie aj naša „KEE“, keďže sa deťom po odbornej stránke venovali Mgr. Lucia Procházková (doktorandka) a Mgr. Zuzana Ježová (tohtoročná absolventka environmentálnej ekológie a nová doktorandka katedry). V rámci exkurzie mali deti možnosť vyskúšať si prácu entomológa, keď pomocou rôznych metód samy odchytávali hmyz a bezstavovce priamo v teréne a pokúšali sa ich klasifikovať. Zároveň sa dozvedeli aké nebezpečné sú biologické invázie, aké organizmy ich spôsobujú a aké faktory podporujú ich vznik a priebeh. Mladým prírodovedcom sa podarilo odchytiť niekoľko jedincov modlivky zelenej (Mantis religiosa), desiatky jedincov rovnokrídleho hmyzu (koníky a kobylky – rad Orthoptera) a dokonca pozorovali križiaka pásavého (Argiope bruennichi) „v akcii“ pri love koristi. Terénna exkurzia mala u detí veľký úspech za čo samozrejme obom dámam (a aj všetkým odchyteným článkonožcom) ďakujeme.

Autorky fotografií: RNDr. Michaela Dörnhöferová PhD. a Mgr. Zuzana Ježová

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

Modlivka zelená na ruke účastníka tábora
Nájdená modlivka vyčarila úsmev na tvárach detí
Nález uhynutého jedinca z radu Coleoptera
Diskusia na tému biologické invázie
Predstavenie a klasifikácia odchytených bezstavovcov pomocou určovacích kľúčov
Vysvetľovanie rozdielov medzi koníkom a kobylkou