2017/04/19 Prednáška Obnova riečnych procesov

ako cesta k účinnej revitalizácii vodných tokov.

Prípadová štúdia: rieka Morava.

Kedy: 19.04.2017 o 16:00 hod. v prezentačnom centre Amos PriF UK, Organizuje: Ekologický krúžok Katedry ekológie PriFUK

Prednáška Ing. Kataríny Holubovej, PhD.

z Výskumného ústavu vodného hospodárstva

Obnova riečnych procesov ako cesta k účinnej revitalizácii vodných tokov.

Prípadová štúdia: rieka Morava.

Kedy: v stredu 19.4.2017 o 16:00 hod.

Kde: v prezentačnom centre Amos PriF UK

Organizátor: Ekologický krúžok Katedry ekológie PriFUK

Prezentácia bude obsahovať:

Všeobecné poznatky k vplyvu riečnych procesov na morfológiu a ekológiu tokov:

· Zakladná morfologická typológia tokov, prirodzené riečne procesy a vývoj tokov

· Vplyv  využívania tokov (protipovodňová ochrana, plavba, energetika....) na zmeny riečnych procesov a  dôsledky týchto zásahov na hydromorfologický  a ekologický stav tokov

· Možnosti obnovy riečnych procesov a prirodzených funkcií tokov na upravených riekach (príklady úspešných ale aj dôsledky nevhodných revitalizácii)

Morava:

· Rieka Morava v slovensko – rakúskom úseku. História, súčasnosť a budúcnosť  - od historického vývoja cez vplyv úpravy na hydromorfologický a ekologický stav, až po scenáre obnovy prirodzeného stavu (vrátane zhodnotenia už realizovaných revitalizačných opatrení SK, AT);

Za organizátorov

Tomáš Derka, derkafns.uniba.sk
Department of Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
842 15 Bratislava
Slovakia
tel.+421-2-60296478
http://www.ekologiauk.sk/