Súčasné problémy vo vyučovaní chémie 2024

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
pod gesciou Chemickej sekcie
    
organizuje odborný seminár
Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXVI
Termín konania: 1. júl 2024
Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Miestnosť: CH1-2

PROGRAM:
8.30 – 8.40    
Otvorenie seminára

8:40 – 9:10    
prof. RNDr. Ivan ČERNUŠÁK, DrSc.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Aromaticita – známa/neznáma

9:10 – 9:40    
Doc. RNDr. Martin PUTALA, CSc.
Katedra organickej chémie PriF UK
Názvoslovie organických zlúčenín podľa aktuálnych odporúčaní IUPAC

9:40 – 10:10    
RNDr. Daniel FURKA, PhD.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Spektrálne vyhodnocovanie vybraných ochorení z moču a prečo je dôležité v modernej chémii a medicíne správne použiť umelú inteligenciu

10:10 – 10:40    
RNDr. Matej KRIVOŠÍK, PhD., RNDr. Katarína CIFRANIČOVÁ
Katedra jadrovej chémie PriF UK
Radón: riziká, meranie a prevencia

10:40 – 11:10    
doc. RNDr. Radoslav HALKO, PhD.
Katedra analytickej chémie PriF UK
Využitie analytických metód vo výučbe chémie

11:10 – 11:30    Diskusia a záver semináru

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.docx]  [.jpg]