Seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA
Chemická sekcia
    
organizuje odborný seminár

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie XXII

Termín konania: 1. júl 2019

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava, CH1-2

Pozvánka [.docx]  [.pdf]

Prihláška [.doc]

Fotogaléria

Prihlášky zašlite do 24. júna 2019 na adresu:

Doc. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.
Katedra didaktiky,
PriFUK, Ilkovičova 6,
842 15 Bratislava

alebo elektronicky na adresu
halakovauniba.sk

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV

1. Doprava:
Zastávka  „Botanická záhrada“ električiek č.4, 5, 9 a autobusov č. 28, 29, 32.

2. Stravovanie:
Občerstvenie a obed sú zabezpečené organizátormi seminára.

Program

Program  [1strana.jpg]   [2strana.jpg]

2. strana