Študijní poradcovia magisterských programov

Vnútorný predpis č. 6/2022 [pdf] [Sharepoint] Kompetencie a povinnosti študijných poradcov pre bakalárske a magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte

Biológia

Biológia
Mgr. Silvia Bodoriková, PhD.   e-mail: silvia.bodoriková@uniba.sk
Doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD. e-mail: eva.zahorska@uniba.sk

Botanika
RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Fyziológia rastlín
RNDr. Zuzana Lukačová, PhD., B2-130, e-mail: zuzana.lukacovauniba.sk
doc. Mgr. Renáta Švubová, PhD., B2-128, e-mail: renata.svubova@uniba.sk

Fyziológia živočíchov a etológia
Mgr. Lucia Olexová, PhD.

Genetika
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Mikrobiológia a Virológia
RNDr. Kamila Koči, PhD.

Molekulárna biológia
doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.

Zoológia
prof. RNDr. Milada Holecová, CSc., e-mail: milada.holecova@uniba.sk

Biotechnológie

Biotechnológie
doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
doc. Mgr. Andrej Ficek, PhD.
doc. Mgr. Andrea Šoltýsová, PhD.

Ekologické a environmentálne vedy

Environmentálna ekológia
Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

Environmentálna geochémia
doc. RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Chémia

Analytická chémia
doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.
doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

Anorganická chémia
doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

Biochémia
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Fyzikálna chémia
Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Jadrová chémia a rádioekológia
RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Organická a bioorganická chémia
doc. Ing. Mária Mečiarová, PhD.

Teoretická a počítačová chémia
Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.

Učiteľstvo a pedagogické vedy

Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
Mgr. Milica Križanová, PhD.

Vedy o Zemi

Aplikovaná geofyzika
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Dynamická geológia
doc. RNDr. Michal Šujan, PhD., e-mail: michal.sujan@uniba.sk

Inžinierska geológia a hydrogeológia
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., renata.flakova@uniba.sk

Mineralógia, petrológia a ložisková geológia
prof. RNDr. Monika Huraiová, PhD. 

Paleontológia
doc. Mgr. Natália Hlavatá, Hudáčková, PhD.

Pôdna ekofyziológia
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. ivana.vykoukova@uniba.sk

Fyzická geografia a geoinformatika
Mgr. Michal Druga, PhD.

Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
RNDr. Michal Klobučník, PhD.

Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
RNDr. Katarína Danielová, PhD.