PhD. ŠS pre dFGG – predmety a pokyny

Upozornenie

Publikačné minimum (podmienka) pre pripustenie k obhajobe

Študenti v dennej i externej forme štúdia sú k obhajobe dizertačnej práce povinní dokladovať svoju publikačnú činnosť minimálne v tomto rozsahu:

a) tí, ktorí nastúpili štúdium v AR 2014/15 a skôr:

 • štyri publikácie, z toho minimálne dve v časopise (pritom minimálne jeden registrovaný v systéme SCOPUS) a dve môžu byť v recenzovanom zborníku,

      alebo

 •  dve publikácie, z toho jedna v karentovanom časopise (SCI) a druhá minimálne v recenzovanom zborníku;

 b) tí, ktorí nastúpili štúdium v AR 2015/16 a neskôr:

 • dva články v časopisoch kategórie „A“ v chápaní Akreditačnej komisie, z ktorých minimálne jeden v časopise s IF > 0,25 a minimálne jeden priamo z problematiky obhajovanej dizertačnej práce.

Dizertačná štátna skúška

Povinný predmet

 1. Prif.KFGG/Prif-DZFG-306/12 Rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške

Povinne voliteľné predmety

 1. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-303/15 Trvalo udržateľný rozvoj   sylabus .PDF
 2. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-307/12 Geomorfológia a litogeografia   sylabus .PDF
 3. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-308/12 Klimageografia a hydrogeografia   sylabus .PDF
 4. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-309/15 Biogeografia   sylabus .PDF
 5. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-310/12 Geoekológia a plánovanie krajiny   sylabus .PDF
 6. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-312/12 Geografická kartografia   sylabus .PDF
 7. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-315/12 Geografické informačné systémy   sylabus .PDF
 8. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-316/12 Diaľkový prieskum Zeme   sylabus .PDF
 9. *Prif.KFGG/Prif-DZFG-317/15 Pedogeografia   sylabus .PDF

 10. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-305/12 Špeciálne problémy disciplín fyzickej geografie a geoekológie   >> sylaby
 11. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-313/12 Vybrané partie z príbuzných geovedných disciplín   >> sylaby
 12. **Prif.KFGG/Prif-DZFG-314/15 Vybrané metodologické nástroje vo fyzickej geografii a geoinformatike   >> sylaby

 


Poznámky a vysvetlivky

(1) Dizertačná štátna skúška pozostáva z/zo:

 • rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške a
 • skúšky z dvoch povinne voliteľných predmetov, pričom aspoň jeden musí byť z množiny predmetov označených *.

(2) Formálna úprava písomnej práce k dizertačnej skúške nie je predpísaná, určuje ju školiteľ. Odovzdáva sa jeden vytlačený exemplár v jednoduchej väzbe.

(3) Na úvod rozpravy o písomnej práci má študent k dispozícii max. 10 min. na jej prezentáciu (MS Power Point). Štandardná veľkosť snímok prezentácie má pomer strán 4 : 3.

(4) Sylabus predmetov označených ** navrhuje školiteľ a schvaľuje odborová komisia. Je možné vybrať si ľubovoľný – už schválený – sylabus z ponuky predmetov.

(5) Všetky info a pokyny fakulty ku skúške i písomnej práci k nej nájdete tu.

Štátna skúška "Obhajoba dizertačnej práce"

Povinný predmet

 1. PriF-DSSZ-302 Obhajoba dizertačnej práce   

Poznámky

(1) > viac o písaní práce

(2) > viac o odovzdaní práce

(3) Všetky info a pokyny fakulty k obhajobe dizertačnej práce nájdete tu. V zmysle tam uvedeného Sprievodcu obhajobou... "doktorand stručne uvedie podstatný obsah svojej dizertačnej práce, jej koncepciu, výsledky a prínos (maximálne 15minútové expozé)". Štandardná veľkosť snímok prezentácie v má pomer strán 4 : 3