Mgr. ŠS pre mZ-FI – predmety a pokyny

Platí v AR 2019/20


Povinné predmety

 1. Obhajoba diplomovej práce
 2. Metódy fyzickogeografického výskumu   okruhy .PDF
 3. Geoekológia   okruhy .PDF
 4. Krajinné plánovanie   otázky .PDF
 5. Geodézia a kartografia
 6. Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme

 

Povinne voliteľné predmety

 1. Geomorfológia a litogeografia   otázky .PDF 
 2. Hydrogeografia, meteorológia a klimatológia   otázky .PDF
 3. Pedogeografia a biogeografia   otázky .PDF
 4. Geografická báza údajov
 5. Fotogrametria
 6. Komplexný digitálny model reliéfu

Poznámky

(1) Povinné je obhájenie diplomovej práce a vykonanie skúšok z troch predmetov, pričom študent si vyberá dva zo skupiny povinných predmetov, a to buď z množiny predmetov 2., 3. a 4., alebo 5. a 6., a jeden zo skupiny povinne voliteľných predmetov.

(2) Súčasťou obhajoby diplomovej práce je jej prezentácia v MS Power Point v trvaní 10 minút. Štandardná veľkosť snímok prezentácie má pomer strán 4 : 3

(3) Tu nezverejnené otázky či okruhy žiadajte na Katedre kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme.