Pokyny (a tipy) pre písanie prác

Aktuálne predpisy

Záväzné predpisy pre záverečné práce vo všetkých troch stupňoch štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave nájdete: 

 • v chronologickom registri vnútorných predpisov na stránke UK 
 • na fakultnej stránke tu
 • v rolete "Smernice" nižšie

<output>vp_2013.pdfvp_2013.pdf)</output>


Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave platí záväzne pre písanie: 

 • bakalárskych prác
 • diplomových prác
 • dizertačných prác

a primerane aj:

 • rigoróznych prác
 • habilitačných prác

Odporúčanie

Smernica je αω pre tvorbu záverečnej práce – majte ju od začiatku až do konca tvorby práce vždy po ruke 

Smernice (platné k 28. 2. 2024)

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 32/2023: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave  > .PDF

 • Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 32/2023  > .PDF

Vnútorný predpis č. 2/2024: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k používaniu nástrojov umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave  > .DOCX

 • Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 2/2024  > .DOCX

Špeciálne info pre doktorandov

Priebežne aktualizované detailné pokyny fakulty k: 

 • dizertačnej skúške ako aj písomnej práci k nej
 • obsahovým i formálnym náležitostiam dizertačnej práce a k jej odovzdaniu a obhajobe 

sledujte na stránkach referátu doktorandského štúdia študijného oddelenia fakulty

Ďalšie pokyny katedry k písaniu prac pozri nižšie

Jazykové okienko

Písanie názvov geografických objektov

Štandardizácia geografického názvoslovia (dokumenty Úradu geodézie, kartografie a katastra SR; vyberajte v ľavom menu)

Preklad názvov geografických objektov do anglického/nemeckého jazyka – dokument Úradu GKaK SR, ktorý ho určuje,  >> na stránke Archívy a knižnica

Ako správne citovať a vytvárať bibliografické odkazy

Norma

Techniku citovania a zápisu použitej literatúry určuje 

STN ISO 690: 2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie 

t. j. slovenská verzia medzinárodnej normy ISO 690: 2010

Dôležité

Norma a teda aj linky nižšie ponúkajú viaceré štýly tejto techniky, dôležité je v celej práci dodržať jeden zvolený štýl (systém)


Niekoľko praktických odkazov

Dva stručné, ale "naše"

Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010) . PDF 
je to odkaz z príslušnej aktuálnej smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác..., ide len o jednu z viacerých možností

Metódy citovania podľa STN ISO 690: 2012 .PDF
vypracované v Slovenskej národnej knižnici v Martine; odporúčame používať systém mena a dátumu (harvardský systém)

Dva české, podrobne prepracované

"Nová citační norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace"  >>> 
podrobný návod, ako citovať literatúru a pramene, s českými príkladmi a s veľmi dobrou ukážkou i vysvetlením najčastejších chýb (vľavo tlačítko "Časté chyby")

"Metodika tvorby bibliografických citací"  >>> 
profesionálna plnotextová elektronická publikácia s komplexnými informáciami týkajúcimi sa tvorby citácií podľa rôznych štýlov


Tip 1

Prácu s citáciami v textovom editore MS Word môže uľahčiť položka "Citácie a bibliografia" v záložke "Referencie"/"Odkazy". 

Tip 2

Odporúčané vzorové zápisy literatúry nájdete vo svojom oficiálnom zadaní práce a v tomto súbore  >> Zápisy niektorých často citovaných dokumentov .PDF

 

 

AI

Používanie nástrojov umelej inteligencie na Univerzite Komenského v Bratislave a odporúčané spôsoby ich citovania v záverečnej práci určuje vnútorný predpis č. 2/2024  > pozri vyššie v rolete "Smernice" 

Obal, titulný list a abstrakt práce

Dôrazné upozornenie

Autor záverečnej práce je povinný vždy a všade, napr.  

 • na obale práce, 
 • na titulnom liste práce
 • v abstraktoch práce, 
 • na prihláške na štátnu skúšku a i. 

uvádzať zhodný názov práce (v SJ aj AJ), a to tak, ako je uvedený v jej oficiálnom zadaní, vygenerovanom z AISu


Pre opakujúce sa ignorovanie platného názvu záverečnej práce dôrazne upozorňujeme, že práca podaná do AIS pre jej obhajobu s akýmkoľvek rozdielom (v jedinom slove, čiarke, spojovníku a p.) nie je prijateľná 

V odôvodnených prípadoch je s primeraným predstihom možná úprava názvu v AIS > pozri tu 

Titulný list práce

 

Pre titulné listy záverečných prác katedry platí:

Bakalárska práca študenta bZKI

Študijný program: Geografia, kartografia a geoinformatika
Študijný odbor: 42. vedy o Zemi 

Bakalárska práca študenta bupGE

Študijný program: Učiteľstvo Geografia
Študijný odbor: 38. učiteľstvo a pedagogické vedy

Diplomová práca študenta mZ-FI

Študijný program: Fyzická geografia a geoinformatika
Študijný odbor: 42. vedy o Zemi

Dizertačná práca študenta dFGG:

Študijný program: Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Študijný odbor: 42. vedy o Zemi

Vloženie zadania do práce

Zadanie práce vygenerované v AISe sa do práce vkladá za titulný list

Pre vloženie AIS-zadania do textu práce katedra odporúča (pre prípadné administratívne či organizačné zmeny) stiahnuť si jeho aktuálnu definitívnu verziu z AISu až v záverečnej fáze písania práce

Upozornenie

V elektronickej verzii záverečnej práce, odovzdávanej do AIS, sa zverejňuje zadanie práce bez podpisov (študenta – autora práce – a vedúceho práce)

Abstrakt

 • Stručne predstavuje obsah textu
 • Konkrétne definuje ciele práce, metodologický postup, výsledky a závery
 • Uvádza konkrétne výsledky práce
 • Jazykové verzie (slovenská a anglická) sa uvádzajú na samostatných stranách
 • Je nevyhnutné uvádzať v oboch jeho jazykových verziách oficiálny názov práce (podľa zadania práce z AISu)
 • Povinný obsah uvádza > vzor abstraktu .PDF