Zadanie práce

Harmonogram

Apríl | Katedra

Zverejnenie ponuky návrhov tém bakalárskych prác a diplomových prác (názvov, prípadne aj anotácií) pre budúci akademický rok na webe a vo vitríne katedry

...čím skôr :) | Študent

Študent kontaktuje vedúceho práce zvolenej témy a tému si dohodnú (rezervuje si ju)


Do 15. októbra | Študent

Študent 3. ročníka ZEP upGE, resp. 1. ročníka mZ-FI/FGG mupGE požiada zvoleného vedúceho práce o vyplnenie a elektronické doručenie formulára návrhu zadania (na stiahnutie tu) do 15. októbra tajomníčke katedry, Z. Machovej  kontakty 


Október | Katedra

Vedúcim katedry schválený návrh zadania vloží tajomníčka katedry i s menom študenta do AIS a toto oficiálne zadanie, vygenerované v AISe (.PDF), zašle študentovi na jeho univerzitnú e-mailovú adresu (uniba.sk)

(Do 15. marca roku obhajoby práce | Študent) 

(V odôvodnených prípadoch možno po súhlase všetkých zainteresovaných osôb zadanie diplomovej práce kedykoľvek do 15. marca v roku obhajoby práce zaktualizovať)

Máj/jún roku obhajoby práce | Študent

Pre vloženie AIS-zadania do textu práce katedra odporúča (pre prípadné administratívne či organizačné zmeny) stiahnuť si jeho aktuálnu definitívnu verziu z AISu až v záverečnej fáze písania práce


Fomulár

návrhu zadania bakalárskej / diplomovej práce  >> na stránke Záverečné práce