Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dizertačná skúška

Úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky ukončuje študijnú časť doktorandského štúdia a doktorand by mal byť po teoretickej propedeutike spôsobilý výraznejšie a erudovanejšie sa venovať svojim vedeckým aktivitám. Dizertačná skúška je na základe aktuálnych právnych noriem štátnou skúškou a písomná práca k dizertačnej skúške nepatrí medzi záverečné práce, z čoho vyplývajú mnohé pravidlá ich administrácie.     

Sprievodca dizertačnou skúškou na PriF UK

Prihláška na dizertačnú skúšku

Počet predmetov dizertačnej skúšky (okrem Rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške)