Dizertačná skúška

Úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky ukončuje študijnú časť doktorandského štúdia a doktorand by mal byť po teoretickej propedeutike spôsobilý výraznejšie a erudovanejšie sa venovať svojim vedeckým aktivitám. Dizertačná skúška je na základe aktuálnych právnych noriem štátnou skúškou a písomná práca k dizertačnej skúške nepatrí medzi záverečné práce, z čoho vyplývajú mnohé pravidlá ich administrácie.     

Sprievodca dizertačnou skúškou na PriF UK   [.pdf]

A guide to the dissertation examination [.docx]

Počet predmetov dizertačnej skúšky  [.xls] (okrem Rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške)

Dizertačné skúšky Online