Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

INFORMÁCIE O PROJEKTE

NÁZOV PROJEKTU

Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd

 

AKRONYMŽIVOT – VODA A ZDRAVIE
KÓD PROJEKTULIFE ENV/SK/0000 36
LOKALIZÁCIAstredné Slovensko
ROZPOČET CELKOVÝ948 275 EUR
PRÍSPEVOK EÚ566 950 EUR
ZAČIATOK RIEŠENIA01. september 2018
KONIEC RIEŠENIA31. december 2022
RIEŠITEĽSKÁ ORGANIZÁCIAUniverzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina
Ilkovičová 6
842 15 Bratislava

STRUČNÝ POPIS PROJKETU

Negatívy vplyv pitnej vody s nízkym obsahom Ca a Mg na kardiovaskulárne ochorenia (CVD) je známy približne od polovice minulého storočia. Tento vplyv je najpresvedčivejšie zhrnutý známym sloganom amerického vedca Schroedera: „mäkká voda – tvrdé cievy, tvrdá voda – mäkké cievy“. V priebehu posledných 20 až 30 rokov boli publikované stovky vedeckých prác, ktoré poukazujú na negatívny vplyv mäkkých vôd (s nízkym obsahom Ca a Mg) na ľudské zdravie, najmä na zvýšenú incidenciu a mortalitu na CVD, onkologické ochorenia, diabetes a tráviacu sústavu. Na základe dvoch predchádzajúcich projektov, riešených v rámci programu LIFE+ (GEOHEALTH a LIFE FOR KRUPINA) bolo potvrdené, že Ca a Mg v pitnej vode sú najvplyvnejšie chemické prvky na ľudské zdravie. Pri ich zvýšenom obsahu (Ca > 50 mg . l-1, Mg > 25 mg . l-1) ľudia žijú na Slovensku dlhšie (až o 4 – 5 rokov) a pozorujeme zníženú úmrtnosť na rôzne ochorenia.

V tomto riešenom projekte budeme rekarbonizovať (zvyšovať obsah Ca a Mg) pitnú vodu v dvoch vodných zdrojoch používaných na zásobovanie obyvateľov. Súbežne so sledovaným nárastom obsahu Ca a Mg v pitnej vode budeme sledovať pružnosť ciev obyvateľov zásobovaných pitnou vodou obohatenou o Ca a Mg a zároveň budeme sledovať ich zdravotný stav.

CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva v dvoch mestách/obciach Slovenskej republiky  na základe zlepšenia kvality pitnej vody rekarbonizáciou.

NAPLNENIE CIEĽOV PROJEKTU SA DOSIAHNE NAJMÄ:

  • zlepšenie kvality (zvýšením obsahu Ca a Mg a nárastom tvrdosti vody) nízkomineralizovaných (mäkkých) pitných vôd,
  • vývojom a konštrukciou dvoch prototypov technologických zariadení (rekarbonizačných reaktorov) pre zvýšenie obsahu Ca a Mg v pitných vodách v dvoch vodných zdrojoch používaných pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou,
  • inštalácia a uvedenie dvoch prototypov – rekarbonizačných reaktorov do prevádzky,
  • výberom dvoch vodných zdrojov vhodných na rekarbonizáciu,
  • laboratórnymi testami karbonatických hornín, vhodných na obohacovanie vôd Ca a Mg,
  • určením optimálneho obsahu Ca a Mg v pitných vodách, najpriaznivejších pre ľudské zdravie za pomoci rizikovej analýzy,
  • realizáciou biomonitoringu za účelom potvrdenie zlepšovania zdravotného stavu obyvateľov po zvýšení kvality pitných vôd prostredníctvom nárastu obsahu Ca a Mg.

 

Plné znenie projektu (PDF)