INFORMÁCIE O PROJEKTE

NÁZOV PROJEKTU

Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd

 

AKRONYMŽIVOT – VODA A ZDRAVIE
KÓD PROJEKTULIFE ENV/SK/0000 36
LOKALIZÁCIAstredné Slovensko
ROZPOČET CELKOVÝ948 275 EUR
PRÍSPEVOK EÚ566 950 EUR
ZAČIATOK RIEŠENIA01. september 2018
KONIEC RIEŠENIA31. december 2022
RIEŠITEĽSKÁ ORGANIZÁCIAUniverzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Mlynská dolina
Ilkovičová 6
842 15 Bratislava

STRUČNÝ POPIS PROJKETU

Negatívy vplyv pitnej vody s nízkym obsahom Ca a Mg na kardiovaskulárne ochorenia (CVD) je známy približne od polovice minulého storočia. Tento vplyv je najpresvedčivejšie zhrnutý známym sloganom amerického vedca Schroedera: „mäkká voda – tvrdé cievy, tvrdá voda – mäkké cievy“. V priebehu posledných 20 až 30 rokov boli publikované stovky vedeckých prác, ktoré poukazujú na negatívny vplyv mäkkých vôd (s nízkym obsahom Ca a Mg) na ľudské zdravie, najmä na zvýšenú incidenciu a mortalitu na CVD, onkologické ochorenia, diabetes a tráviacu sústavu. Na základe dvoch predchádzajúcich projektov, riešených v rámci programu LIFE+ (GEOHEALTH a LIFE FOR KRUPINA) bolo potvrdené, že Ca a Mg v pitnej vode sú najvplyvnejšie chemické prvky na ľudské zdravie. Pri ich zvýšenom obsahu (Ca > 50 mg . l-1, Mg > 25 mg . l-1) ľudia žijú na Slovensku dlhšie (až o 4 – 5 rokov) a pozorujeme zníženú úmrtnosť na rôzne ochorenia.

V tomto riešenom projekte budeme rekarbonizovať (zvyšovať obsah Ca a Mg) pitnú vodu v dvoch vodných zdrojoch používaných na zásobovanie obyvateľov. Súbežne so sledovaným nárastom obsahu Ca a Mg v pitnej vode budeme sledovať pružnosť ciev obyvateľov zásobovaných pitnou vodou obohatenou o Ca a Mg a zároveň budeme sledovať ich zdravotný stav.

CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva v dvoch mestách/obciach Slovenskej republiky  na základe zlepšenia kvality pitnej vody rekarbonizáciou.

NAPLNENIE CIEĽOV PROJEKTU SA DOSIAHNE NAJMÄ:

  • zlepšenie kvality (zvýšením obsahu Ca a Mg a nárastom tvrdosti vody) nízkomineralizovaných (mäkkých) pitných vôd,
  • vývojom a konštrukciou dvoch prototypov technologických zariadení (rekarbonizačných reaktorov) pre zvýšenie obsahu Ca a Mg v pitných vodách v dvoch vodných zdrojoch používaných pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou,
  • inštalácia a uvedenie dvoch prototypov – rekarbonizačných reaktorov do prevádzky,
  • výberom dvoch vodných zdrojov vhodných na rekarbonizáciu,
  • laboratórnymi testami karbonatických hornín, vhodných na obohacovanie vôd Ca a Mg,
  • určením optimálneho obsahu Ca a Mg v pitných vodách, najpriaznivejších pre ľudské zdravie za pomoci rizikovej analýzy,
  • realizáciou biomonitoringu za účelom potvrdenie zlepšovania zdravotného stavu obyvateľov po zvýšení kvality pitných vôd prostredníctvom nárastu obsahu Ca a Mg.

RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV

MENO

FUNKCIA

doc. RNDr. Stanislav RAPANT, DrSc.

projektový manažér

Mgr. Veronika CVEČKOVÁ, PhD. (09/2018 - 06/2020) 
Mgr. Juraj MACEK, PhD (7/2020 - )

asistent projektového manažéra, koordinátor pre vodu

Mgr. Juraj MACEK, PhD. (11/2018 - 06/2020) 
Mgr. Veronika CVEČKOVÁ, PhD. (7/2020 - )

koordinátor pre zdravotnú problematiku

Ing. Mária LETKOVIČOVÁ, CSc.

senior bioštatistik

prof. RNDr. Beáta STEHLÍKOVÁ, CSc.

senior štatistik

Ing. Jozef IVANIČ (10/2018 - 06/2019)
Ing. Marián Bilanin, PhD. (07/2019 -)

hlavný technológ

prof. Ing. Ján DERCO, DrSc. (10/2018 - 12/2019)
doc. Ing. Jozef DUDÁŠ, PhD. (01/2020 - )

hlavný konštruktér

prof. RNDr. Edgar HILLER, PhD./
doc. RNDr. Ján MILIČKA, CSc.

koordinátor pre disemináciu

Ing. Martin VRÁBEĽ (03/2019 - 07/2020)
prof. Ing. Ján DERCO, DrSc. (08/2020 - 11/2020)

junior konštruktér

doc. Ing. Jozef DUDÁŠ, PhD. (02/2019 - 12/2019)
prof. Ing. Ján DERCO, DrSc. (02/2020 - 07/2020)

dizajnér - plánovač

MUDr. Viktor KOSMOVSKÝ

slovenský hygienik

MUDR. František KOŽÍŠEK, CSc.

medzinárodný hygienik

Mgr. Miriam MILÁČKOVÁ, PhD. (03/2019 - 08/2020)
Ing. Vladimír Petrík (09/2020 -)

finančný manažér

Mgr. Pavol ŠKOJEC

koordinátor pre web stránku

Nové pozície
Janka KROTÁKOVÁ aktivista Kokava nad Rimavicou
Bude určený neskôr miestny vodárensky technológ 3 (Kokava nad Rimavicou)

RIADIACI VÝBOR

MENO

ORGANIZÁCIA

RNDr. Zuzana VALOVIČOVÁ

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Ing. Elena MOLNÁROVÁ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálnych programov a projektov

MUDr. Viktor KOSMOVSKÝ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

Ing. Lenka LETAVAJOVÁ, PhD.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd

Ing. Anna VAJÍČEKOVÁ, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva

RNDr. Ivan BARÁTH, CSc.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov

Doc. RNDr. Dávid KRČMÁR, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie

Doc. RNDr. Stanislav RAPANT, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie

Plné znenie projektu (PDF)