Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Prihlasovanie na vybrané témy bakalárskych prác prebehne pomocou online formulára (link na formulár bol zaslaný mailom)  do 10. marca. Školitelia pozvú študentov, ktorí prejavili o vypísané témy záujem, na informačné stretnutie najneskôr do 20. marca a oznámia študentom poradie záujemcov o jednotlivé témy na základe vlastných kritérií najneskôr do 5. apríla. Po vzájomnej dohode školiteľa a študenta sa výber témy potvrdí odovzdaním návratky na sekretariáte katedry najneskôr do 10. mája.

Pri výbere témy diplomovej práce študenti kontaktujú školiteľov najneskôr do 31. mája. Po vzájomnej dohode školiteľa a študenta sa výber témy potvrdí odovzdaním návratky do 30. júna na sekretariáte katedry.

Pri písaní diplomovej práce je potrebné dodržiavať aktuálnu smernicu rektora a pokyny katedry biochémie. Diplomanti pracujúci na SAV a iných externých inštitúciách zabezpečia dodanie podkladov pre vytvorenie zadávacieho listu najneskôr do 5. apríla. Zadávacie listy študentom poskytnú školitelia, resp. pani sekretárka na základe e-mailovej požiadavky od 20. apríla.