Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalársky študijný program BIOCHÉMIA poskytuje prostredníctvom výberu povinne voliteľných predmetov v 2. a v 3. ročníku aj možnosť zamerania na analytickú, anorganickú, fyzikálnu, jadrovú, organickú alebo teoretickú chémiu. Aktuálne informácie sú uvedené v študijnej ročenke.

Prijímacie pohovory na magisterský stupeň študijného programu BIOCHÉMIA prebiehajú spravidla v dvoch kolách. V prvom kole je prijatých 10 študentov (absolventov PriF UK v bakalárskych študijných programoch biochémia, biological chemistry, biológia a chémia) bez prijímacích pohovorov na základe váženého študijného priemeru a výsledkov bakalárskej štátnej záverečnej skúšky. V druhom kole sú študenti prijímaní na základe výsledkov písomného testu (požiadavky sú uvedené tu) a zohľadnenia predchádzajúcich študijných výsledkov. Magisterský študijný program BIOCHÉMIA vyžaduje aspoň základné vedomosti z anglického jazyka. Aktuálne podmienky pre prijatie na študijný program sú uvedené na fakultnom webe.