Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC 2020/2021

Magisterské témy pre akademický rok 2020/2021
Téma Školiteľ Pracovisko Zameranie*
Alternatívne oxidázy Phytomonas serpens RNDr. Petra Čermáková, PhD. katedra biochémie VS  
Vplyv vyradenia expresie proteínov mitochondriálnych membrán na ich lipidové zloženie v T. brucei. doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. katedra biochémie VS KL
Štúdium funkcie a vlastností cytochróm bd oxidázy v dýchacom reťazci mykobaktérií Mgr. Stanislav Huszár, PhD. katedra biochémie VS  
Metabolizmus vybraných antituberkulotík v mykobaktériách doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. katedra biochémie VS KL
Mechanizmus pôsobenia pretomanidu doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. katedra biochémie VS KL
Vplyv možnej interakcie membránového proteínu Bxi1p s mitochondriálnym prenášačom anorganického fosfátu na prežívanie kvasinkových buniek. RNDr. Marek Mentel, PhD. katedra biochémie VS  
Štúdium mechanizmu pôsobenia zlúčenín s antimykobakteriálnymi účinkami. doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. katedra biochémie VS KL
Analýza proteómu peroxizómov kvasiniek Candida parapsilosis Ing. Martina Neboháčová, PhD. katedra biochémie VS KL
Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek  prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. katedra biochémie VS  
Analýza účinku nízkoteplotnej plazmy na bunky kvasiniek. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. katedra biochémie VS  KL
Úloha proteínu Bxi1 v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. katedra biochémie VS  KL
„Nukleo-mitochondriálne interakcie v medzidruhových hybridoch“.  Ing. Pavol Sulo, CSc.  katedra biochémie VS  
Diagnostika patogénov zodpovedných za chronické ochorenia.  Ing. Pavol Sulo, CSc.  katedra biochémie VS KL
Vývoj DNA diagnostiky na spoľahlivú a univerzálnu identifikáciu Helicobacter pylori.  Ing. Pavol Sulo, CSc.  katedra biochémie VS KL
Izolácia endosymbiotických baktérií z diploném   RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. katedra biochémie VS  
Transport aromatických látok cez plazmatickú membránu kvasiniek  doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. katedra biochémie VS  
Mechanizmus agregácie foriem tau proteínu spojených s Alzheimerovou chorobou   Ing. Ondrej Cehlár, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Hľadanie prechodných konformácií neuronálneho proteínu tau s medicínskym potenciálom  Ing. Ondrej Cehlár, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Úloha mitofágie v patológii Parkinsonovej choroby MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.  Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Biomarkery v diagnostike Parkinsonovej choroby MUDr. RNDr. Dominika Fričová, PhD.  Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Štruktúrne a biofyzikálne aspekty interakcie laktoferínu s plazminogénom  RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS  
Štruktúrne motívy zapojené v regulácii patofyziologických funkcií neusporiadaných proteínov RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS  
Vplyv imunoglukánu na oxidačný/antioxidačný status v sére u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. LF UK   KL
Štúdium mitochondriálnych funkcií v závislosti od fosfolipidového zloženia membrán. Mgr. Mária Balážová, PhD. Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov VS KL
Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny a ich úloha v modelovej eukaryotickej bunke Saccharomyces cerevisiae RNDr. Peter Griač, CSc. Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov VS  
Charakterizácia distribúcie kyseliny punikovej v heterológnych kvasinkách  Schizosaccharomyces pombe Mgr. Roman Holič, PhD. Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov VS  
Interakcia lipidového metabolizmu s bunkovou stenou u kvasiniek.  Mgr. Martin Valachovič, PhD. Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov VS  
Príprava nových biologicky aktívnych látok s terapeutickým účinkom  génovými manipuláciami. RNDr. Renáta Nováková, CSc. Ústav molekulárnej biológie SAV  VS  
*Zameranie: VS - všeobecná biochémia, KL - klinická biochémia

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC 2019/2020

Magisterské témy pre akademický rok 2019/2020
Téma Školiteľ Pracovisko Zameranie*
Izolácia enzýmov dýchacieho reťazca trypanozomatíd RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Vplyv lipidov na energetický metabolizmus trypanozomatíd  doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Úloha proteínu Rv0132c v syntéze ketomykolátov v mykobaktériách doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Transport adenínových nukleotidov cez vnútornú mitochondriálnu membránu RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Príprava nástrojov pre štúdium biosyntézy bunkovej steny mykobaktérií doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Katedra biochémie  PriF UK VS KL
Metabolizmus protokatechuátu v kvasinkách Candida parapsilosis Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov kvasiniek  prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Analýza účinku nízkoteplotnej plazmy na bunky kvasiniek Saccharomyces cerevisiae doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Katedra biochémie  PriF UK VS KL
Zmena poradia génov v mitochondriálnych genómoch kvasiniek Ing. Pavol Sulo, CSc. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Je mitochondriálna proteosyntéza esenciálna pre uchovanie kompletných mtDNA? Ing. Pavol Sulo, CSc. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Diagnostika patogénov zodpovedných za chronické ochorenia Ing. Pavol Sulo, CSc. Katedra biochémie  PriF UK   KL
Štúdium produkcie voľných kyslíkových radikálov enzýmami dýchacieho reťazca Diplonema papillatum RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Membránové transportéry v kvasinkách rodu Candida doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie  PriF UK VS  
Využitie moderných sekvenačných techník pri štúdiu M. tuberculosis Mgr.Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie  PriF UK VS KL
Vplyv kombinovanej intervencie (fyzická aktivita a zvýšený príjem proteínov) na molekulárne mechanizmy sarkopénie u potkanov  doc. RNDr. J. Muchová, PhD. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK   KL
Príprava a analýza 3D bunkových systémov integrujúcich viaceré zložky mikroprostredia nádorových buniek RNDr. Monika Baráthová, PhD. Biomedicínske centrum SAV VS KL
Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotické a mitotické delenie chromozómov Mgr. Silvia Bágeľová Poláková PhD. Centrum biovied SAV VS KL
Vplyv fosfolipidového zloženia membrán na funkcie mitochondrií Mgr. Mária Balážová, PhD. Centrum biovied SAV VS KL
Štúdium mitochondriálnych fosfolipidov u kvasiniek  RNDr. Peter Griač, CSc. Centrum biovied SAV VS  
Úloha prekurzorov ergosterolu v biogenéze lipidových partikúl u kvasiniek  RNDr. Ivan Hapala, CSc. Centrum biovied SAV VS  
Interakcia lipidového metabolizmu s bunkovou stenou kvasiniek Mgr. Martin Valachovič, PhD. Centrum biovied SAV VS  
Hmotnostná spektrometria v glykoprofilovaní pacientov so zriedkavými  dedičnými poruchami metabolizmu Ing. Marek Nemčovič, PhD. Chemický ústav SAV VS KL
Mechanizmus agregácie tau proteínov  Ing. Ondrej Cehlár, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Vývoj systémov pre transport liečiv cez hematoencefalickú bariéru PharmDr. Andrej Kováč, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Štúdium vzťahu medzi diabetom a Alzheimerovou chorobou PharmDr. Andrej Kováč, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Modulácia neurofibrilárnej patológie Alzheimerovej choroby pomocou PACAP neuroprotektívneho peptidu  PharmDr. Andrej Kováč, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii PharmDr. Andrej Kováč, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Štruktúrne a biofyzikálne aspekty interakcie laktoferínu s plazminogénom  RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Cielené modulovanie afinity a selektivity protilátky interagujúcej s biomedicínsky významnou oblasťou tau proteínu  RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. Neuroimunologický ústav SAV VS KL
Posttranslačné modifikácie DNA-väzobných proteínov mitochondriálneho nukleoidu Mgr. Nina Kunová, PhD. Ústav molekulárnej biológie SAV VS  
Modifikácie biosyntézy aromatických polyketidov u Streptomycét Mgr. Renáta Nováková, CSc. Ústav molekulárnej biológie SAV VS  
*Zameranie: VS - všeobecná biochémia, KL - klinická biochémia

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC 2018/2019

Magisterské témy pre akademický rok 2018/2019
Pracovisko Školiteľ Téma Zameranie*
Katedra biochémie PriF UK doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Zdroje elektrónov pre dýchací reťazec trypanozomatíd VS KL
Katedra biochémie PriF UK Mgr. Stanislav Huszár, PhD. Štúdium respiračného reťazca mykobaktérií v kontexte vývoja nových antituberkulotík. VS KL
Katedra biochémie PriF UK doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Úloha proteínu Rv0132c v syntéze ketomykolátov v mykobaktériách. VS KL
Katedra biochémie PriF UK RNDr. Marek Mentel, PhD. Má mitochondriálny fosfátového prenášač vplyv na fenotypový prejav génu Bxi1? VS  
Katedra biochémie PriF UK doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Príprava nástrojov pre štúdium biosyntézy bunkovej steny mykobaktérií. VS KL
Katedra biochémie PriF UK Ing. Martina Neboháčová, PhD. Úloha tioláz v metabolizme kvasiniek. VS  
Katedra biochémie PriF UK prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.  Analýza lipidómov nekonvenčných druhov kvasiniek  (školiteľ Mgr. Martin Valachovič, PhD.) VS  
Katedra biochémie PriF UK prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Komparatívna analýza telomér nekonvenčných druhov kvasiniek  VS  
Katedra biochémie PriF UK doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Úloha proteínu Bxi1 v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae VS KL
Katedra biochémie PriF UK doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Úloha ADP/ATP translokátora v udržiavaní zásoby adenínových nukleotidov v mitochondriách.  VS KL
Katedra biochémie PriF UK Ing. Pavol Sulo, CSc. Diagnostika patogénov zodpovedných za chronické ochorenia.  VS KL
Katedra biochémie PriF UK Ing. Pavol Sulo, CSc. „Zmena poradia génov v mitochondriálnych genómoch kvasiniek“. (konzultant Mgr. Dana Szabóová) VS KL
Katedra biochémie PriF UK Ing. Pavol Sulo, CSc. Konštrukcia pivovarských produkčných kmeňov pre výrobu nízkoalkoholického piva“. (konzultant Mgr. Dana Szabóová) VS  
Katedra biochémie PriF UK RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. Lipidový profil mitochondriálnych membrán Diplonema papillatum kultivovanej v rôznych podmienkach VS KL
Katedra biochémie PriF UK doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Membránové transportéry v kvasinkách rodu Candida. VS  
Katedra biochémie PriF UK Mgr. Júlia Zemanová, PhD. Optimalizácia podmienok na sledovanie účinku inhibítorov rôznych metabolických dráh mykobaktérií. VS KL
Biomedicínske centrum, Virologický ústav SAV RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc. Príprava rekombinantného proteínu VP60 vírusu nekrotizujúcej pečene (EBHSV) zajaca poľného (Lepus europaeus) v heterologickom expresnom systéme.  VS KL
Centrum biovied SAV, Ústav biochémie a genetiky živočíchov Mgr. Mária Balážová, PhD. Úloha železa v metabolizme aniónových lipidov  VS  
Centrum biovied SAV Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD. Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotické a mitotické delenie chromozómov. VS KL
Chemický ústav SAV Ing. Tomáš Bertók, PhD. Nové prístupy v bioanalýze pre medicínsku diagnostiku  KL  
Chemický ústav SAV Ing. Tomáš Bertók, PhD. Nové prístupy v diagnostike onkologických ochorení  KL  
Neuroimunologický ústav SAV Ing. Ondrej Cehlár, PhD. Štruktúrne tendencie C-koncovej domény tau proteínu vo vzťahu k patogenéze Alzheimerovej choroby.  VS KL
Neuroimunologický ústav SAV RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. Štruktúrne a biofyzikálne základy prirodzenej ochrany organizmu sprostredkovanej laktoferínom - mliečnym glykoproteínom.  VS KL
Neuroimunologický ústav SAV RNDr. Rostislav Škrabana, PhD. Kľúčová úloha centrálnej domény proteínu tau v patogenéze Alzheimerovej choroby. VS KL
Ústav molekulárnej biológie SAV Mgr. Nina Kunová, PhD. Posttranslačné modifikácie DNA-väzobných proteínov mitochondriálneho nukleoidu VS  
Ústav molekulárnej biológie SAV Mgr. Vladimír Leksa, PhD. Molecular mechanisms of the T cell activation (Molekulárne mechanizmy T bunkovej aktivácie) VS  
Ústav molekulárnej biológie SAV RNDr. Vladimír Pevala, PhD.  Funkcie ClpXP proteázy a stresových proteínov v mitochondriálnom nukleoide VS  
Ústav zoológie, SAV RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. Expresia a funkcia neuropeptidov u kliešťa Ixodes ricinus. VS KL
Ústav zoológie, SAV RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. Charakterizácia a priebeh expresie receptorov (GPCR) pre neuropeptidy. VS KL
*Zameranie: VS - všeobecná biochémia, KL - klinická biochémia

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC 2017/2018

Témy diplomových prác pre akademický rok 2017/2018
 
 Pracovisko Školiteľ Téma Zameranie*
 
Katedra biochémie  PriF UK RNDr. Petra Čermáková, PhD. Alternatívne oxidázy trypanozomatíd VS  
Katedra biochémie  PriF UK RNDr. Petra Čermáková, PhD. Trypanozomatidy a metabolizmus lipidov VS  
Katedra biochémie  PriF UK doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.  Mitochondriálna proteosyntéza v kmeni Euglenozoa VS KL
Katedra biochémie  PriF UK doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.  AAA proteázy T. brucei VS KL
Katedra biochémie  PriF UK doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Funkčná charakteristika mykobakteriálnej glykozyltrasferázy  VS KL
Katedra biochémie  PriF UK doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Metabolizmus mykolových kyselín v mykobaktériách.  VS KL
Katedra biochémie  PriF UK RNDr. Marek Mentel, PhD. Regulácia mitochondriálneho transportu adenínových nukleotidov vápenatými katiónmi. VS  
Katedra biochémie  PriF UK doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Štúdium biosyntézy mykobakteriálneho galaktánu VS KL
Katedra biochémie  PriF UK Ing. Martina Neboháčová, PhD. Vplyv nadexpresie/deficiencie proteínu CpRap1 na stabilitu telomér kvasinky Candida parapsilosis VS  
Katedra biochémie  PriF UK prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Komparatívna analýza telomér nekonvenčných druhov kvasiniek VS  
Katedra biochémie  PriF UK prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Analýza lipidómov nekonvenčných druhov kvasiniek  (školiteľ špecialista: Mgr. Martin Valachovič, PhD) VS  
Katedra biochémie  PriF UK Ing. Martina Neboháčová, PhD. Citrátsyntáza – jeden enzým, dve lokalizácie VS  
Katedra biochémie  PriF UK doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Transport deoxyribonukleotidov cez mitochondriálnu membránu VS  
Katedra biochémie  PriF UK doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Úloha ADP/ATP translokátora v udržiavaní zásoby adenínových nukleotidov v mitochondriách.  VS  
Katedra biochémie  PriF UK Ing. Pavol Sulo, CSc. Konštrukcia pivovarských produkčných kmeňov pre výrobu nízkoalkoholického piva (konzultant Mgr. Dana Szabóová) VS  
Katedra biochémie  PriF UK Ing. Pavol Sulo, CSc. Zmena poradia génov v mitochondriálnych genómoch kvasiniek (konzultant Mgr. Dana Szabóová) VS  
Katedra biochémie  PriF UK Ing. Pavol Sulo, CSc. Nové bioinformatické prístupy pre skladanie kompletných mitochondriálnych genómov kvasiniek a identifikáciu introgresie nepôvodných génov.  VS  
Katedra biochémie  PriF UK doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Štúdium metabolizmu kvasiniek rodu Candida využívajúcich aromatické rastové substráty. VS  
Katedra biochémie  PriF UK doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Membránové transportéry v kvasinkách rodu Candida. VS  
Katedra biochémie  PriF UK Mgr. Júlia Zemanová, PhD. Štúdium vplyvu tiopyridínov na bunky Mycobacterium tuberculosis. VS KL
 
LF UK, Farmakobiochemické laboratórium III. Internej kliniky  prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc Štúdium funkcií mitochondrií v izolovaných trombocytoch u dobrovoľnikov v závislosti na veku.   KL
LF UK, Farmakobiochemické laboratórium III. Internej kliniky  prof. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc Štúdium funkcií mitochondrií v izolovaných trombocytoch u zdravých a dialyzovaných pacientov   KL
LF UK, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie  RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. Vplyv imunoglukánu na oxidačný/antioxidačný status v sére u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc.   KL
LF UK, Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie  RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. Vybrané biochemické parametre u pacientov so syndrómom systémovej zápalovej odpovede   KL
 
Centrum biovied Slovenskej akadémie vied (Ústav biochémie a genetiky živočíchov) Mgr. Mária Balážová, PhD. Vplyv fosfolipidového zloženia membrán na funkcie mitochondrií. VS KL
Centrum biovied Slovenskej akadémie vied (Ústav biochémie a genetiky živočíchov) Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.  Funkčná analýza proteínu Dbl2 potrebného pre proces homologickej rekombinácie. VS KL
Chemický ústav SAV Mgr. Peter Baráth, PhD. Štúdium regulačnej úlohy post-translačných modifikácii v odpovedi bunky na poškodenie DNA  (Školiteľ špecialista: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.) VS KL
Chemický ústav SAV Mgr. Peter Baráth, PhD. ApoCIII ako klinický marker porúch O-glykozylácie VS KL
Neuroimunologický ústav SAV RNDr. Rastislav Škrabana, PhD. Patofyziologická alosterická regulácia proteínu tau asociovaného s Alzheimerovou chorobou VS  
Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC SAV RNDr., Martina Škopková, PhD. Identifikácia genetických príčin monogénových porúch sekrécie inzulínu VS KL
Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC SAV RNDr., Martina Škopková, PhD. Identifikácia genetických príčin primárnych mitochondriopatií VS KL
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Mgr. Tomáš Perečko, PhD. Účinok vybraných polyfenolových látok na aktivitu ľudských neutrofilov VS KL
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Mgr. Tomáš Perečko, PhD. Analýza expresie a fosforylácie PKC izoforiem a podjednotiek NADPH-oxidázy v neutrofiloch pacientov s reumatoidnou artritídou VS KL
Ústav molekulárnej biológie SAV doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc. In silico hľadanie enzýmových podrodín v rámci alfa-amylázovej rodiny GH13 VS  
Ústav molekulárnej biológie SAV RNDr. Katarína Muchová, CSc. Úloha morfogenetického proteínu RodZ v Bacillus subtilis. VS  
Ústav molekulárnej biológie SAV Mgr. Renáta Nováková, CSc. Charakterizácia produkcie a regulácie sekundárnych metabolitov u streptomycét.  VS  
Ústav molekulárnej biológie SAV RNDr. Vladimír Pevala, PhD.  Úloha posttranslačných modifikácií stresových proteínov v homeostáze mitochondrií (školiteľ špecialista Ing. Eva Kutejová, CSc.)    
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava RNDr. Iveta Bernátová, DrSc. Pohlavné rozdiely v expresii a aktivite eNOS, nNOS a iNOS vo vybraných tkanivách normotenzného a hypertenzného potkana VS KL
Virologický ústav BMC SAV RNDr. Monika Baráthová, PhD. Sledovanie vplyvu vybraných betablokátorov na účinnosť štandardne používaných chemoterapeutík v nádorových bunkových líniách.  VS  
Virologický ústav BMC SAV RNDr. Lucia Csáderová, PhD. Príprava 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich viaceré zložky mikroprostredia nádorových buniek, ich charakterizácia, sledovanie invazívneho potenciálu týchto systémov VS  
Virologický ústav BMC SAV RNDr. Martina Labudová, PhD.  Charakterizácia protilátok proti endosialínu, ich epitopov a evaluácia vyvolanej imunitnej odpovede. VS  
Zoologický ústav SAV RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. Charakterizácia a priebeh expresie receptorov (GPCR) pre neuropeptidy. VS KL
*Zameranie: VS - všeobecná biochémia, KL - klinická biochémia