Genetická toxikológia a mutagenéza

Laboratórium genetickej toxikológie a mutagenézy sa zameriava na objasňovanie molekulárnych mechanizmov látok s potenciálnym antigenotoxickým/genotoxickým účinkom, ktoré nachádzajú uplatnenie v biomedicíne, alebo naopak patria k významným environmentálnym polutantom.

Výskum sa realizuje pomocou moderných molekulárno-biologických metód na viacerých genetických modelových objektoch (baktérie, kvasinky, rastliny, drozofila, ľudské lymfocyty a ľudské bunkové kultúry). Laboratórium dlhodobo študuje a odhaľuje potenciálne antikarcinogénne/karcinogénne, antimutagénne/mutagénne, antioxidačné/prooxidačné, ale aj cytotoxické a DNA-protektívne účinky biologicky aktívnych fytozlúčenín – sekundárnych metabolitov izolovaných najmä z rastlinného druhu Hypericum perforatum L. (hyperforín, hypericín a jeho prekurzory), nízkoteplotnej plazmy a environmentálneho polutantu bisfenolu A.

Z hľadiska praktického uplatnenia výsledkov výskumu tohto laboratória je dôležitá aj skutočnosť, že látky sa v laboratóriu skúmajú nielen samostatne, ale navzájom sa kombinujú tak, aby bol ich účinok čo najefektívnejší pre medicínsku prax.

Členovia

Eva Miadoková

Eliška Gálová

ORCID

Email: eliska.galova@uniba.sk

Miestnosť: B1-515

Telefón: +421 (02) 90149 268

Web of Science ResearcherID: AAE-7043-2021

Scopus Author Identifier: 6507086183 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Zimný semester:

Genetika 1

Genetics

Genetika (pre biochemikov)

Genetika (pre systematických biológov)

Seminár k bakalárskej práci z genetiky (1)

Výberová prax z genetiky

Základy genetiky

Problémové úlohy z genetiky

Problémové úlohy z genetiky pre učiteľov

Špeciálna genetika (1) - Mapovanie génov a ontogenetika

Zásady práce s vedeckou literatúrou

Genetika 2: Modelové organizmy

 

Letný semester:

Genetika pre každého

Biologické dôsledky účinku faktorov vonkajšieho prostredia

Exkurzia pre genetikov

Pokročilé cvičenia z genetiky (2)

Bakalárska práca z genetiky

Genetika 3: Cytogenetika

Laboratórne výpočty

Prejavy rastlinných génov

 

OCENENIA

- 2010 – Plaketa J. A. Komenského za dosiahnuté výsledky v pedagogickej práci pri príležitosti Dňa učiteľov – udelená dekanom Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

- 2016 – cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva

- 2017 – cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva

PROJEKTY

- VEGA 1/0460/21 Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy (zodpovedný riešiteľ) / Interaction of bioactive compounds and non-thermal plasma (principal investigator) (2021-2024)
Anotácia vedeckého projektu
Pre optimálne využitie moderných technológií, akými je generovanie a využitie nízkoteplotnej plazmy, je potrebné poznať molekulárny mechanizmus jej interakcií s biologickým materiálom, na ktorý bude plazma aplikovaná (v poľnohospodárstve na dekontamináciu osív a zvýšenie klíčivosti semien, v medicíne pri liečbe kožných a onkologických ochorení, v potravinárstve pri likvidácii rôznych mikroorganizmov). Perspektívou môže byť aj jej použitie pri dekontaminácii polutantov, akým je bisfenol A, ktorý predstavuje významný endokrinný disruptor. Zároveň štúdium interakcií plazmy s rastlinnými pletivami, ako aj so sekundárnymi metabolitmi rastlín umožňuje lepšie pochopiť molekulárny mechanizmus účinku bioaktívnych fytozlúčenín a na ich princípe syntetizovaných analógov. Práve kombinovaná aplikácia rôznych biostimulačných a bioprotektívnych látok sa stále častejšie využíva v terapeutických postupoch perspektívnych pri liečbe onkologických ochorení. Dôležitým faktorom všetkých aplikácií je však aj genotoxická bezpečnosť

-APVV-21-0147 Progresívne plazmové technológie aplikovateľné v poľnohospodárstve pre povrchovú úpravu osív, semien a suchých plodov (zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu) / Advanced plasma technologies applicable in agriculture for surface treatment ofseeds and dried fruits (co-investigator) (2022-2026) 
Anotácia vedeckého projektu
Nízkoteplotná plazma (NTP) generovaná pri atmosférickom tlaku vo vzduchu sa v súčasnosti úspešne používa na in-line povrchové úpravy textílií, skla, dreva, syntetických polymérnych, ale aj prírodných organických materiálov. Vďaka vysoko-reaktívnemu prostrediu nachádza plazma uplatnenie aj v biologickej dekontaminácii a sterilizácii povrchov, v oblasti medicínskych aplikácií a aj v poľnohospodárstve. Účinky plazmy na rastlinné semená vedú k zvýšeniu klíčivosti, zrýchleniu dynamiky rastu a vitality rastliny, ako aj k zníženiu, resp. likvidácii nežiaducich patogénnych mikroorganizmov na povrchu semien. Cieľom projektu je štúdium atmosférickej NTP generovanej rôznymi typmi zdrojov relevantných pre aplikáciu v poľnohospodárstve na rôzne typy rastlinných modelov. Výskum je zameraný na vyhodnotenie celkového efektu NTP na semená a suché plody. Účinky plazmy budú skúmané na zmeny vo fyzikálno-chemických vlastnostiach na povrchu semien, na rastové, fyziologické, biochemické, molekulárno-biologické a anatomické aspekty rastlín po ošetrení semien plazmou, a potenciálny genotoxický, prípadne antigenotoxický účinok. Súčasťou je aj štúdium vplyvu plazmy na odolnosť rastlín a iniciáciu adaptívnej odpovede na stresové faktory prostredia (ťažké kovy, zasolenie a pod.), čo v súčasnosti predstavuje vysoko aktuálnu tému pri adaptácii poľnohospodárstva na klimatické zmeny a znečistenie životného prostredia. Jedným z hlavných cieľov predkladaného projektu je aj overenie účinnosti prototypového zariadenia na báze Difúzneho koplanárneho povrchového dielektrického bariérového výboja v priemyselne relevantnom prostredí na ošetrenie semien za účelom zlepšenia parametrov klíčenia, na ktoré štandardne využíva chemické ošetrenie (morenie). Táto metóda predstavuje perspektívnu, ekonomicky a ekologicky výhodnú technológiu úpravy semien rastlín určených na výsev, klíčenie, skladovanie a konzumáciu.

- VEGA 1/0410/18 Molekulárne mechanizmy kombinovaného účinku nízkoteplotnej plazmy a sekundárnych metabolitov rastlín a mikroorganizmov (zodpovedný riešiteľ) / Molecular mechanisms of the combined effect of low-temperature plasma and secondary metabolites of plants and microorganisms (principal investigator)

- APVV-18-0125 Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie (zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu)/ Novel anthraquinones from natural sources for biomedical applications (co-investigator) (2019-2023)
Anotácia vedeckého projektu
Od rozsiahleho pilotného skríningu prírodných látok realizovaného National Cancer Institute v rokoch 1958 až 1980, ktorý vyústil do identifikácie viacerých účinných látok prírodného pôvodu, napr. paclitaxelu, uplynulo takmer 40 rokov. Význam získavania nových prírodných látok pre terapiu, prípadne diagnostiku nádorov, napriek novým možnostiam imunoterapie a využívaniu syntetických preparátov v súčasnosti narastá. Jednou z pomerne málo preskúmaných skupín prírodných látok z hľadiska ich biomedicínskeho potenciálu sú antrachinóny. Výnimku tvorí fotoaktívny naftodiantrón hypericín, ktorého farmakodynamický potenciál pre diagnostiku a terapiu nádorov bol potvrdený mnohými experimentálnymi a klinickými štúdiami. Tento projekt je zameraný na výskum vybraných antrachinónov, ktoré predstavujú intermediáty v biosyntéze hypericínu v zástupcoch rodu Hypericum a vyskytujú sa ako medziprodukty, resp. konečné produkty polyketidovej biosyntetickej dráhy v endofytických izolátoch hostiteľov uvedeného rastlinného rodu. Projekt nadväzuje na najnovšie výsledky riešiteľského kolektívu (Kimáková et al. 2018), ktoré vyústili do návrhu alternatívnej biosyntetickej dráhy protinádorového liečiva hypericínu s kľúčovým intermediátom skyrínom a ďalšími antrachinónmi. Cieľom projektu je i) na základe genomickej, transkriptomickej a metabolomickej analýzy prispieť k poznaniu o regulácii biosyntézy študovaných antrachinónov, o vzájomnej komunikácii rastlinných hostiteľov a ich endofytických mikroorganizmov vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu s perspektívou návrhu biotechnologickej produkcie; ii) determinovať ich potenciálny (anti)genotoxický, prípadne DNA-protektívny účinok a vplyv na dynamiku bunkového cyklu a antioxidačné vlastnosti a iii) uskutočniť pilotnú štúdiu ich cytotoxického vplyvu na nádorové bunkové línie a chorioalantoické membrány aviárneho embrya a modulačného účinku na interakcie nádorových a imunitných buniek s perspektívnym využitím v protinádororovej terapii

- APVV-16-0216 Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu) / Advanced plasma technology for ecological agriculture and food industry (co-investigator)

- APVV-14-0154 Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum (zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu) / Transcriptome, metabolome and signalome of bioactive compounds with anticancer effects in the genus Hypericum (co-investigator)

Andrea Ševčovičová

ORCID

Email: andrea.sevcovicova@uniba.sk

Miestnosť: B1-519

Telefón: +421 (02) 9014 2032

 

Researcher ID: N-9253-2018
Web of Science Researcher ID: AAB-4922-2022
Scholar Google: https://scholar.google.sk/citations?user=cUIipBEAAAAJ&hl=sk Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Sevcovicova

Od roku 2016 je garantkou projektu Genetika na kolesách, ktorého cieľom je priblížiť stredoškolským študentom prácu v genetickom laboratóriu a poznatky z oblasti genetiky (http://www.genetikanakolesach.sk).

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Zimný semester:

Genetika 1

Genetics

Seminár k bakalárskej práci z genetiky (2)

Výberová prax z genetiky

Problémové úlohy z genetiky

Problémové úlohy z genetiky pre učiteľov

Zásady práce s vedeckou literatúrou

 

Letný semester:

Špeciálna genetika (2) – Genetická toxikológia a mutagenéza

Genetika pre každého

Pokročilé cvičenia z genetiky (2)

Bakalárska práca z genetiky

Genetika 3: Cytogenetika

Laboratórne výpočty

Kritické myslenie a čítanie

 

Členstvo vo vedeckých radách a spoločnostiach

Od roku 2019 - členka Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity v Hradci Králové, Česká republika člen Genetickej spoločnosti Gregora Mendela

člen

 

OCENENIA

- 1998 cestovný grant EMBO: účasť na workshope Molekulárna biológia Chlamydomonas na University of Geneve, Švajčiarsko

- 2012 – Plaketa J. A. Komenského za dosiahnuté výsledky v pedagogickej práci pri príležitosti Dňa učiteľov – udelená dekanom Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

- 2017 – cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva

 

PROJEKTY

 

APVV-17-0130 Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie (zodpovedný riešiteľ) / Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation (principal investigator)

VEGA 1/0450/18 Charakterizácia nových otvorených čítacích rámcov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe (zodpovedný riešiteľ)/ Characterization of novel open reading frames in fission yeast Schizosaccharomyces pombe (princ

ipal investigator)

KEGA 009UK-4/2016 Inovatívne formy výučby genetiky na stredných školách (zodpovedný riešiteľ)/ Innovative forms of education at secondary schools (principal investigator)

VEGA 1/0410/18 Molekulárne mechanizmy kombinovaného účinku nízkoteplotnej plazmy a sekundárnych metabolitov rastlín a mikroorganizmov (zástupca hlavného riešiteľa)/Molecular mechanisms of the combined effect of low-temperature plasma and secondary metabolites of plants and microorganisms (deputy of principal investigator)

APVV -14-0154 Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum (člen riešiteľského kolektívu)/ Transcriptome, metabolome and signalome of bioactive compounds with antitumor activity in genus Hypericum (member of research team)

Stanislav Kyzek

ORCID

Pedagogická činnosť

Bc. stupeň

Zásady práce s vedeckou literatúrou
Výberová prax z genetiky
Bakalárska práca z genetiky
Genetika 1 (cvičenie)
Genetika 2: Modelové organizmy
Genetika 3: Cytogenetika (cvičenie)
Genetika
Genetika pre každého

Mgr. stupeň

Diplomová práca (1)
Diplomová práca (2)
Cvičenia k diplomovej práci (1)
Cvičenia k diplomovej práci (2)
Preddiplomová prax
Odborný seminár 1
Pokročilé cvičenia z genetiky (1)
Špeciálna genetika 1 - Mapovanie génov a ontogenetika
Biologické dôsledky účinku faktorov vonkajšieho prostredia
Základy genetiky

Ivana Ďurovcová

ORCID

Pedagogická činnosť

Zimný semester

Zásady práce s vedeckou literatúrou
Výberová prax z genetiky
Genetika 1 cvičenia
Diplomová práca 1
Cvičenia k diplomovej práci 1

Letný semester

Bakalárska práca z genetiky
Pokročilé cvičenia z genetiky 2
Diplomová práca 2
Preddiplomová prax

Terézia Zajíčková

ORCID

Mária Peťková

ORCID

Pedagogická činnosť

Bc. stupeň

Zásady práce s vedeckou literatúrou
Výberová prax z genetiky
Bakalárska práca z genetiky
Genetika 1 (cvičenie)
Genetika 2: Modelové organizmy (cvičenie)
Genetika 3: Cytogenetika (cvičenie)
Laboratórne výpočty

Mgr. stupeň

Odborný seminár 1