Genetická toxikológia a mutagenéza

Laboratórium genetickej toxikológie a mutagenézy sa zameriava na objasňovanie molekulárnych mechanizmov látok s potenciálnym antigenotoxickým/genotoxickým účinkom, ktoré nachádzajú uplatnenie v biomedicíne, alebo naopak patria k významným environmentálnym polutantom.

Výskum sa realizuje pomocou moderných molekulárno-biologických metód na viacerých genetických modelových objektoch (baktérie, kvasinky, rastliny, drozofila, ľudské lymfocyty a ľudské bunkové kultúry). Laboratórium dlhodobo študuje a odhaľuje potenciálne antikarcinogénne/karcinogénne, antimutagénne/mutagénne, antioxidačné/prooxidačné, ale aj cytotoxické a DNA-protektívne účinky biologicky aktívnych fytozlúčenín – sekundárnych metabolitov izolovaných najmä z rastlinného druhu Hypericum perforatum L. (hyperforín, hypericín a jeho prekurzory), nízkoteplotnej plazmy a environmentálneho polutantu bisfenolu A.

Z hľadiska praktického uplatnenia výsledkov výskumu tohto laboratória je dôležitá aj skutočnosť, že látky sa v laboratóriu skúmajú nielen samostatne, ale navzájom sa kombinujú tak, aby bol ich účinok čo najefektívnejší pre medicínsku prax.

Členovia

Eva Miadoková

Eliška Gálová

ORCID

Email: eliska.galova@uniba.sk

Miestnosť: B1-515

Telefón: +421 (02) 90149 268

Web of Science ResearcherID: AAE-7043-2021

Scopus Author Identifier: 6507086183 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Zimný semester:

Genetika 1

Genetics

Genetika (pre biochemikov)

Genetika (pre systematických biológov)

Seminár k bakalárskej práci z genetiky (1)

Výberová prax z genetiky

Základy genetiky

Problémové úlohy z genetiky

Problémové úlohy z genetiky pre učiteľov

Špeciálna genetika (1) - Mapovanie génov a ontogenetika

Zásady práce s vedeckou literatúrou

Genetika 2: Modelové organizmy

 

Letný semester:

Genetika pre každého

Biologické dôsledky účinku faktorov vonkajšieho prostredia

Exkurzia pre genetikov

Pokročilé cvičenia z genetiky (2)

Bakalárska práca z genetiky

Genetika 3: Cytogenetika

Laboratórne výpočty

 

OCENENIA

- 2010 – Plaketa J. A. Komenského za dosiahnuté výsledky v pedagogickej práci pri príležitosti Dňa učiteľov – udelená dekanom Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

- 2016 – cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva

- 2017 – cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva

PROJEKTY

- VEGA 1/0460/21 Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy (zodpovedný riešiteľ) / Interaction of bioactive compounds and non-thermal plasma (principal investigator)

- VEGA 1/0410/18 Molekulárne mechanizmy kombinovaného účinku nízkoteplotnej plazmy a sekundárnych metabolitov rastlín a mikroorganizmov (zodpovedný riešiteľ) / Molecular mechanisms of the combined effect of low-temperature plasma and secondary metabolites of plants and microorganisms (principal investigator)

- APVV-18-0125 Nové antrachinóny prírodného pôvodu pre biomedicínske aplikácie (zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu)/ Novel anthraquinones from natural sources for biomedical applications (co-investigator)

- APVV-16-0216 Moderné plazmové technológie pre ekologické poľnohospodárstvo a potravinárstvo (zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu) / Advanced plasma technology for ecological agriculture and food industry (co-investigator)

- APVV-14-0154 Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum (zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľskú organizáciu) / Transcriptome, metabolome and signalome of bioactive compounds with anticancer effects in the genus Hypericum (co-investigator)

Andrea Ševčovičová

ORCID

Email: andrea.sevcovicova@uniba.sk

Miestnosť: B1-519

Telefón: +421 (02) 9014 2032

 

Researcher ID: N-9253-2018
Web of Science Researcher ID: AAB-4922-2022
Scholar Google: https://scholar.google.sk/citations?user=cUIipBEAAAAJ&hl=sk Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Sevcovicova

Od roku 2016 je garantkou projektu Genetika na kolesách, ktorého cieľom je priblížiť stredoškolským študentom prácu v genetickom laboratóriu a poznatky z oblasti genetiky (http://www.genetikanakolesach.sk).

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Zimný semester:

Genetika 1

Genetics

Seminár k bakalárskej práci z genetiky (2)

Výberová prax z genetiky

Problémové úlohy z genetiky

Problémové úlohy z genetiky pre učiteľov

Zásady práce s vedeckou literatúrou

 

Letný semester:

Špeciálna genetika (2) – Genetická toxikológia a mutagenéza

Genetika pre každého

Pokročilé cvičenia z genetiky (2)

Bakalárska práca z genetiky

Genetika 3: Cytogenetika

Laboratórne výpočty

Kritické myslenie a čítanie

 

Členstvo vo vedeckých radách a spoločnostiach

Od roku 2019 - členka Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity v Hradci Králové, Česká republika člen Genetickej spoločnosti Gregora Mendela

člen

 

OCENENIA

- 1998 cestovný grant EMBO: účasť na workshope Molekulárna biológia Chlamydomonas na University of Geneve, Švajčiarsko

- 2012 – Plaketa J. A. Komenského za dosiahnuté výsledky v pedagogickej práci pri príležitosti Dňa učiteľov – udelená dekanom Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

- 2017 – cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva

 

PROJEKTY

 

APVV-17-0130 Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie (zodpovedný riešiteľ) / Regulation of the Swi5-Sfr1 complex by protein phosphorylation (principal investigator)

VEGA 1/0450/18 Charakterizácia nových otvorených čítacích rámcov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe (zodpovedný riešiteľ)/ Characterization of novel open reading frames in fission yeast Schizosaccharomyces pombe (princ

ipal investigator)

KEGA 009UK-4/2016 Inovatívne formy výučby genetiky na stredných školách (zodpovedný riešiteľ)/ Innovative forms of education at secondary schools (principal investigator)

VEGA 1/0410/18 Molekulárne mechanizmy kombinovaného účinku nízkoteplotnej plazmy a sekundárnych metabolitov rastlín a mikroorganizmov (zástupca hlavného riešiteľa)/Molecular mechanisms of the combined effect of low-temperature plasma and secondary metabolites of plants and microorganisms (deputy of principal investigator)

APVV -14-0154 Transkriptóm, metabolóm a signalóm bioaktívnych látok s protinádorovým účinkom v rode Hypericum (člen riešiteľského kolektívu)/ Transcriptome, metabolome and signalome of bioactive compounds with antitumor activity in genus Hypericum (member of research team)

Stanislav Kyzek

ORCID

Pedagogická činnosť

Bc. stupeň

Zásady práce s vedeckou literatúrou
Výberová prax z genetiky
Bakalárska práca z genetiky
Genetika 1 (cvičenie)
Genetika 2: Modelové organizmy
Genetika 3: Cytogenetika (cvičenie)
Genetika
Genetika pre každého

Mgr. stupeň

Diplomová práca (1)
Diplomová práca (2)
Cvičenia k diplomovej práci (1)
Cvičenia k diplomovej práci (2)
Preddiplomová prax
Odborný seminár 1
Pokročilé cvičenia z genetiky (1)
Špeciálna genetika 1 - Mapovanie génov a ontogenetika
Biologické dôsledky účinku faktorov vonkajšieho prostredia
Základy genetiky

Ivana Ďurovcová

ORCID

Pedagogická činnosť

Zimný semester

Zásady práce s vedeckou literatúrou
Výberová prax z genetiky
Genetika 1 cvičenia
Diplomová práca 1
Cvičenia k diplomovej práci 1

Letný semester

Bakalárska práca z genetiky
Pokročilé cvičenia z genetiky 2
Diplomová práca 2
Preddiplomová prax

Terézia Zajíčková

ORCID

Mária Peťková

ORCID

Pedagogická činnosť

Bc. stupeň

Zásady práce s vedeckou literatúrou
Výberová prax z genetiky
Bakalárska práca z genetiky
Genetika 1 (cvičenie)
Genetika 2: Modelové organizmy (cvičenie)
Genetika 3: Cytogenetika (cvičenie)
Laboratórne výpočty

Mgr. stupeň

Odborný seminár 1