Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus+ štúdium

Študentská mobilita - štúdium

English version - information for outgoing students

Mobilita študentov a pracovníkov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja UK. Z hľadiska kvantity má mobilita študentov v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie a je otvorená pre študentov denného a externého štúdia.

O Erasmus+ program sa môžu uchádzať aj doktorandi alokovaní na externých vzdelávacích inštitúciách SAV.

KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ ŠTUDENTOM?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

PODMIENKY MOBILITY:

 • študent denného alebo externého štúdia zo všetkých stupňov VŠ vzdelávania – Bc., Mgr., PhD.
 • každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania.
 • študent môže realizovať mobilitu až od druhého ročníka Bc. denného štúdia
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné
 • mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • obsah a rozsah štúdia v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement)
 • domáca univerzita je povinná garantovať úplné uznanie absolvovaného štúdia (Vnútorný predpis č. 3/2016)
 • mobilita sa uskutočňuje na základe medziinštitucionálnej zmluvy medzi univerzitami
   

Ako postupovať?

Všeobecné podmienky - trvanie pobytu, finančné krytie, jazyková príprava

Chcem sa prihlásiť - návod na použitie programu Erasmus+ pre záujemcov

Pred pobytom - informácie a potrebné dokumenty pre vybraných uchádzačov

Počas pobytu - informácie a potrebné dokumenty pre outcoming študentov

Po návrate - informácie a potrebné dokumenty pre absolventov mobility

Najčastejšie otázky

!Je nevyhnutné konzultovať všetky administratívne procesy s Referátom zahraničných vzťahov PriF UK!

Výberové konanie ERASMUS+ na Prírodovedeckej fakulte UK

Výberové konanie na Erasmus+ mobilitu (pre zimný aj letný semester nasledujúceho roka) sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočňuje spravidla v Marci formou osobného pohovoru.

DOKUMENTY

Kritériá výberu pre uchádzačov o študentské mobility na PriF UK 2021/22

Medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ na PriF UK

Mapa mobilít Erasmus+

Prihláška na Erasmus+ štúdium (elektronická)

AKTUÁLNE TERMÍNY NA PRIF UK PRE ROK 2021

VÝBEROVÉ KONANIE
Výzva na podávanie prihlášok15. 12. 2020
Uzávierka na podávanie prihlášok15. 2. 2021 (predĺžené do 28. 2. 2021)
Termín jazykovej skúšky* (info)11. 2. a 12. 2. 2021 (on-line test Katedry jazykov)
Termín výberového konania5. 3. 2021 od 8:00 (on-line cez MS Teams)
Poradie vybraných uchádzačovVýsledok výberového konania [.pdf]
PRED MOBILITOU
Nominácia na zahraničnú univerzitu ZS: Máj/Jún 2021,
LS: Október/November 2021
Odovzdanie všetkých dokumentov min. 4 týždne pred vycestovaním
Žiadosť o zrušenie mobilitypriebežne (pred prijatím grantu na účet)
Začiatok mobilitynajskôr od 1. 9. 2021
POČAS MOBILITY
Zmeny v študijnom plánenajneskôr 2 týždne po začiatku mobility
Žiadosť o predlženie mobilitynajneskôr 4 týždne pred koncom mobility
PO MOBILITE
Odovzdanie všetkých dokumentov do 30 dní od ukončenia pobytu

* pre uchádzačov, ktorí nedisponujú certifikátom z cudzieho jazyka

Povinnosťou študenta je oboznámiť garanta/vedúceho katedry/školiteľa o svojom pláne vycestovať na zahraničnú mobilitu !

Študent, ktorý sa nezúčastní osobného pohovoru/výberu je automaticky vyradený  zo zoznamu uchádzačov o mobilitu.

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov PriF UK.