Erasmus+ štúdium

Študentská mobilita - štúdium

English version - information for outgoing students

Mobilita študentov a pracovníkov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja UK. Z hľadiska kvantity má mobilita študentov v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie a je otvorená pre študentov denného a externého štúdia.

O Erasmus+ program sa môžu uchádzať aj doktorandi alokovaní na externých vzdelávacích inštitúciách SAV.

KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ ŠTUDENTOM?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

PODMIENKY MOBILITY:

 • študent denného alebo externého štúdia zo všetkých stupňov VŠ vzdelávania – Bc., Mgr., PhD.
 • každý študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium + stáž) max. 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania.
 • študent môže realizovať mobilitu až od druhého ročníka Bc. denného štúdia
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas mobility nie je možné
 • mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • obsah a rozsah štúdia v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement)
 • domáca univerzita je povinná garantovať úplné uznanie absolvovaného štúdia (Vnútorný predpis č. 3/2016)
 • mobilita sa uskutočňuje na základe medziinštitucionálnej zmluvy medzi univerzitami
   

Ako postupovať?

Všeobecné podmienky - trvanie pobytu, finančné krytie, ako sa prihlásiť

Pred pobytom - informácie a potrebné dokumenty pre vybraných uchádzačov

Počas pobytu - informácie a potrebné dokumenty pre outcoming študentov

Po návrate - informácie a potrebné dokumenty pre absolventov mobility

Najčastejšie otázky

!Je nevyhnutné konzultovať všetky administratívne procesy s Referátom zahraničných vzťahov PriF UK!

Celý proces spracovania Vašej mobility, ako aj nahrávanie dokumentov prebieha elektronicky v systéme Mobility-Online.

Výberové konanie ERASMUS+ na Prírodovedeckej fakulte UK

Výberové konanie na Erasmus+ mobilitu (pre zimný aj letný semester nasledujúceho roka) sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočňuje spravidla v Marci formou osobného pohovoru.

DOKUMENTY

Kritériá výberu pre uchádzačov o študentské mobility na PriF UK

Medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ na PriF UK

Mapa mobilít Erasmus+

Prihláška na Erasmus+ štúdium (elektronická)

AKTUÁLNE TERMÍNY NA PRIF UK PRE ROK 2024

VÝBEROVÉ KONANIE
Výzva na podávanie prihlášok
Uzávierka na podávanie prihlášok15.2. 2024
Termín jazykovej skúšky* (info)23.2.2024 
Termín výberového konania05.3.2024
Poradie vybraných uchádzačovVýsledok výberového konania [.pdf]
PRED MOBILITOU
Akceptačný list zo zahraničnej univerzity ZS: Máj/Jún 2024,
LS: Október/November 2024
Odovzdanie všetkých dokumentov min. 4 týždne pred vycestovaním
Žiadosť o zrušenie mobility (link)priebežne (pred prijatím grantu na účet)
Začiatok mobilitynajskôr od 1. 9. 2024
POČAS MOBILITY
Zmeny v študijnom plánenajneskôr 2 týždne po začiatku mobility
Žiadosť o predlženie mobilitynajneskôr 4 týždne pred koncom mobility
PO MOBILITE
Odovzdanie všetkých dokumentov do 30 dní od ukončenia pobytu

* pre uchádzačov, ktorí nedisponujú certifikátom z cudzieho jazyka

Povinnosťou študenta je oboznámiť garanta/vedúceho katedry/školiteľa o svojom pláne vycestovať na zahraničnú mobilitu !

Študent, ktorý sa nezúčastní osobného pohovoru/výberu je automaticky vyradený  zo zoznamu uchádzačov o mobilitu.

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov PriF UK.