Erasmus+ stáž

Študentská mobilita - stáž (Bc., Mgr., PhD.)

English version - information for outgoing students

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii (strediská odbornej prípravy, výskumné centrá, univerzity a VŠ, národné zastupiteľstvá atď.) v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností. Stáž je otvorená pre študentov denného aj externého štúdia.

Na rozdiel od mobility - štúdium (SMS) pri mobilite - stáž (SMT) sa vyžaduje od študenta iniciatíva pri vyhľadávaní inštitúcie, na ktorej chce stážovať. Očakávame, že študent bude uprednostňovať inštitúcie a pracovné pozície, ktoré majú čo najbližšie k študovanému odboru a zvolenej profesii. V optimálnom prípade môže stáž byť prvým krokom pre získanie práce v predmetnej inštitúcii. Aj z tohto dôvodu odporúčame tento typ mobility absolvovať až pred ukončením štúdia, v nižších ročníkoch sa zamerať radšej na mobilitu - štúdium.

O Erasmus+ program sa môžu uchádzať aj doktorandi alokovaní na externých vzdelávacích inštitúciách SAV.

KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ ŠTUDENTOM?

 • študent, ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+ a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE);
 • občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Erasmus charta (ECHE)
 • študent musí byť formálne zapísaný na štúdium (internej alebo externej formy) na domácej VŠ aj na obdobie, v ktorom absolvuje štúdium v zahraničí
 • študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo územia SR sa môže zúčastniť mobility v krajine trvalého pobytu len v prípade, že má v SR prechodný pobyt

PODMIENKY MOBILITY:

 • študent môže realizovať stáž v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.)
 • je možná aj stáž pre absolventov štúdia, pričom táto stáž musí byť ukončená do 12 mesiacov od skončenia štúdia (viď. Erasmus+ absolventská stáž)
 • celková maximálna dĺžka Erasmus+ mobilít v priebehu štúdia je 12 mesiacov
 • príklad: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci E+ v 1. ročníku na 3-mes. stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte (dokopy 10 mesiacov). Aký dlhý študijný pobyt môže realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace 
 • stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
 • inštitúciu pre realizáciu stáže si uchádzač hľadá sám (užitočná platforma pri výbere stáže je napríklad portál https://erasmusintern.org) a je potrebné aby študent zo zahraničnej inštitúcie vopred získal akceptačný list
 • stáž môže byť realizovaná v týchto inštitúciách: výskumné centrá, univerzity a VŠ, akadémie vied, súkromné výskumné firmy a laboratória, národné zastupiteľstvá atď. 
 • stáž nemôže byť realizovaná v inštitúciách EÚ (Európsky parlament, Európska komisia, atď.) 
 • prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné
 • stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty (študent si ju zapíše ako výberový predmet)
 • povinnosťou študenta je oboznámiť školiteľa/vedúceho katedry/garanta o svojom pláne vycestovať na zahraničnú mobilitu, podpísaný Súhlas školiteľa je súčasťou prihlášky
 • Learning Agreement (Before mobility) podpisuje doc. RNDr. Marianna Kováčová (Erasmus+ Faculty Coordinator)
 • obsah a rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na mobilitu (Learning Agreement for Traineeships - časť Before the Mobility)
 • domáca univerzita je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž v plnej miere ako súčasť štúdia a zaznamenať ju do Diplomu, resp. do Diploma Supplement

Krátkodobá stáž pre doktorandov

Doktorandi majú vynikajúcu príležitosť realizovať krátkodobú vedeckú stáž v trvaní do 30 dní, pričom prihlásiť sa je možné počas celého roka. Predpokladom realizácie krátkodobej mobility je absolvovanie úspešného výberového konania. Kritériom pre úspešné výberové konanie je napísať motivačný list priamo do prihlášky v systému Mobility-Online. Odporúčame tiež priamo do prihlášky priložiť akceptačný list zo zahraničnej inštitúcie. Po podaní prihlášky následne fakultný koordinátor ohodnotí motivačný list pričom minimálny počet bodov pre úspešné výberové konanie je 5 bodov (50%).

Základné sadzby individuálnej podpory pre krátkodobé mobility doktorandov: 

Cieľová krajina1. - 14. deň15. - 30. deň
Všetky programové krajiny70 EUR/deň50 EUR/deň

Účastníci mobility s nedostatkom príležitostí (ZŤP a i.) majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby vo výške 100 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní do 14 dní a 150 EUR pri fyzickej mobilite v trvaní do 30 dní. Účastníkom s nedostatkom príležitostí je možné udeliť podporu na cestovné náklady. Cestovné je pokryté osobitnou škálou pevných súm podľa vzdialenostných pásiem platnou pre celý program.  

Ako postupovať?

Všeobecné podmienky - trvanie pobytu, finančné krytie, ako sa prihlásiť

Pred pobytom informácie a potrebné dokumenty pre uchádzačov

Počas pobytu - informácie a potrebné dokumenty pre outcoming študentov

Po návrate - informácie a potrebné dokumenty pre absolventov mobility

!Je nevyhnutné konzultovať všetky administratívne procesy s Referátom zahraničných vzťahov PriF UK!

Celý proces spracovania Vašej mobility, ako aj nahrávanie dokumentov prebieha elektronicky v systéme Mobility-Online.

Výberové konanie ERASMUS+ na Prírodovedeckej fakulte UK

Výberové konanie na Erasmus+ stáž (pre zimný aj letný semester nasledujúceho roka) sa na Prírodovedeckej fakulte uskutočňuje priebežne dištančnou formou. Hodnotenie prebieha iba na základe predložených dokumentov, ktoré sú súčasťou elektronickej prihlášky v aplikácii Mobility-Online.
 

DOKUMENTY

Prihláška na Erasmus+ stáž (elektronická)

AKTUÁLNE TERMÍNY PRE ROK 2023/24

VÝBEROVÉ KONANIE
Podávanie prihlášokpočas roka
Uzávierka na podávanie prihlášokmin. 6 týždňov pred vycestovaním
Termín výberového konaniaschválenie prihlášky fakultou je priebežné
Poradie vybraných uchádzačovpriamo v aplikácii Mobility-Online
PRED MOBILITOU
Odovzdanie všetkých dokumentov min. 4 týždne pred vycestovaním
Žiadosť o zrušenie mobility (link)priebežne (pred prijatím grantu na účet)
Začiatok mobilitynajskôr od 1. 9. 2023
POČAS MOBILITY
Žiadosť o predlženie mobilitynajneskôr 4 týždne pred koncom mobility
PO MOBILITE
Odovzdanie všetkých dokumentov do 30 dní od ukončenia pobytu

pre uchádzačov, ktorí nedisponujú certifikátom z cudzieho jazyka alebo neabsolvovali skúšku z odbornej angličtiny na doktorandskom stupni štúdia

Povinnosťou študenta je oboznámiť garanta/vedúceho katedry/školiteľa o svojom pláne vycestovať na zahraničnú mobilitu !

Pre bližšie informácie kontaktujte Referát zahraničných vzťahov PriF UK.