Prednášky klubu učiteľov geovied

20.3.2024 od 15:00 do 17:30 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams   Pripojte sa na https://lnk.sk/mxcs
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Sanácia hradného brala Strečno

RNDr. Branislav Prelovský
GEOSOUL, s. r. o., Bratislava

Príspevok opisuje priebeh sanácie skalného brala Strečno nad významnou cestnou komunikáciou I/18. Sanačné práce spočívali v zaistení nestabilných skalných blokov kotvením, v injektovaní blokov, v sanácii dutín a trhlín výstuhami a zaistení kritických blokov špeciálnymi oceľovými sieťami. Sanácia previsu nad plánovanou galériou pozostávala zo stavby dvoch železobetónových oporných múrov v kombinácii s predpätými lanovými kotvami. Príspevok sa venuje tiež spôsobu riešenia havarijnej situácie súvisiacej s kritickým skalným blokom, ktorého zrútenie významne ohrozovalo cestnú premávku a životy ľudí.

GNSS – s navigáciou sa nestratím

Bc. Erika Bugáňová & Bc. Adam Lovich
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Prednáška sa venuje téme určovania polohy na Zemi využitím GPS a prináša pohľad na to, do akej miery je možné sa na navigačné systémy spoľahnúť. Hoci samotná navigácia má dlhú históriu, aj v dnešnej dobe stretávame s chybami vplývajúcimi na presnosť určovania polohy, ktorá je pri mnohých činnostiach podstatne dôležitá. Prednáška prezentuje najčastejšie zdroje takýchto chýb a metódy spresňovania polohy, približuje základný princíp, na akom navigačné systémy fungujú, a obsahuje aj zhrnutie sfér, kde všade možno navigačné systémy v súčasnosti využívať a ako možno predísť nehodám spôsobeným navigačnými systémami.

Plagát

Plagát   [.pdf]    [.jpg]    

Kliknite na plagát a plagát sa zväčší.

Projekt KEGA

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV
V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

https://www.geologickaspolocnost.sk/

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu