2023/11/16 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 16.11.2023 o 9:00 hodine, online

Link na pripojenie

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia AS PriF UK,
Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Pozývam Vás na 4. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 16. 11. 2023 o 9:00 hodine
 

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu zasadnutia.

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2024/2025. 

5. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2024/2025. 

6. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.

7. Rôzne.

8. Záver.

 

V zmysle čl. 11 ods. 4 Rokovacieho poriadku Vám zasielame informáciu o spôsobe hlasovania na 4. mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK.


K bodu 2 prebehne hlasovanie formou "zdvihnutia ruky".

K bodom 3, 4 a 5 sa bude hlasovať cez "chat". K uvedenému bodu bude zverejnené uznesenie a členovia senátu následne hlasujú vpísaním ZA/PROTI/ZDRŽIAVAM SA. Následne bude hlasovanie k danému bodu ukončené formuláciou "Koniec hlasovania".
 
Uvedené spôsoby hlasovania sú najjednoduchšie a zároveň umožňujú vidieť priebeh hlasovania a jeho spätnú kontrolu.

Link na pripojenie

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]  [.docx]

2023-11-13 Zápisnica Pedagogická komisia [.pdf]

Výpisy uznesení

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár