2023/04/21 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 21.04.2023 o 9:00 hodine, online

Link na pripojenie

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Vážení členovia AS PriF UK,
Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Pozývam Vás na 4. (mimoriadne) zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 21. 04. 2023 o 9:00 hodine
 
s nasledovným programom:

  • 1. Otvorenie.
  • 2. Voľba návrhovej komisie.
  • 3. Aktualizované znenie Štatútu PriF UK po zapracovaní pripomienok z Právnej komisie AS UK.
  • 4. Rôzne.
  • 5. Záver.

Posielam Vám aktualizované znenie Štatútu PriF UK po zapracovaní pripomienok z Právnej komisie AS UK, ktorá zasadala 17.04.2023, ako aj sprievodný list k pripomienkam z Právnej komisie AS UK. Keďže došlo aj k niektorým vecným zmenám, je potrebné Štatút PriF UK opäť schváliť.

Vzhľadom k tomu, že kvórum na schválenie štatútu fakulty je 2/3 zo všetkých členov AS PriF UK dovoľujem si obrátiť sa na Vás s prosbou, aby Ste sa na zasadnutí zúčastnili aj napriek pedagogickým a iným povinnostiam. Predpokladám, že zasadnutie bude krátke, vecné zmeny sú len v čl. 18 ods. 2;  čl. 22 ods. 1 a čl. 24 ods.4, a s výnimkou čl. 22 ods. 1, nemenia citeľnejšie podstatu úpravy. Ostatné zmeny pokladám za formálne.

V zmysle čl. 11 ods. 4 Rokovacieho poriadku Vám zasielame informáciu o spôsobe hlasovania na 4. mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK.

K bodu 2 prebehne hlasovanie formou "zdvihnutia ruky".

K bodu 3 sa bude hlasovať cez "chat". K uvedenému bodu bude zverejnené uznesenie a členovia senátu následne hlasujú vpísaním ZA/PROTI/ZDRŽIAVAM SA. Následne bude hlasovanie k danému bodu ukončené formuláciou "Koniec hlasovania".
 
Uvedené spôsoby hlasovania sú najjednoduchšie a zároveň umožňujú vidieť priebeh hlasovania a jeho spätnú kontrolu.

Link na pripojenie

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]  [.docx]

Zápisnica [.pdf]

Zápisnica [.pdf]

Výpisy uznesení zo zasadnutia

Vyhlásenie

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na svojom 5. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 21.4.2023 prijal uznesením č. 05-23/02 Vyhlásenie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK nasledovného znenia:

Akademický senát PriF UK odsudzuje všetky formy korupčného správania a dištancuje sa od nich. AS PriF UK vyjadruje plnú podporu rektorovi UK a dekanovi PriF UK a podporuje všetky ich kroky vedúce k ochrane dobrého mena školy v súvislosti s individuálnym zlyhaním zamestnanca PriF UK doc. Milana Triznu, ktorý bol 19.04.2023 zadržaný pri preberaní úplatku. AS PriF UK sa tiež v plnom rozsahu stotožňuje so stanoviskom Univerzity Komenského, ktoré v tejto súvislosti vydala 19.04.2023.

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár