2023/06/19 Zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK

dňa 19.06.2023 o 10:00 hodine, online

Link na pripojenie

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Vážení členovia AS PriF UK,  

Pozývam Vás na zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“  

dňa 19.06.2023 o 10:00 hodine, online

Predmetom rokovania bude „Výročná správa fakulty za rok 2022“.

Pripomienky k uvedenému dokumentu zasielajte na prif.pas @ uniba.sk.

Link na pripojenie

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Predsedníčka Legislatívnej komisie AS PriF UK

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár