2023/09/29 Zasadnutie Akademického senátu AS PriF UK

dňa 29.09.2023 o 9:00 hodine v miestnosti CH1-3

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

na 3. riadne zasadnutie AS PriF UK

Vážení členovia AS PriF UK,
Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Pozývam Vás na 3. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou v miestnosti CH1-3

dňa 29. 09. 2023 o 9:00 hod.

s nasledovným predbežným programom:

1.    Otvorenie.

2.    Schválenie programu zasadnutia.

3.    Voľba návrhovej komisie.

4.    Študijný poriadok PriF UK.

5.    Návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov.

6.    Voľba predsedu Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK.

7.   Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.

8.    Rôzne.

9.     Záver.


doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

 Prílohy

Pozvánka  [.pdf]  [.docx]

Zápisnica [.pdf]

Výpisy uznesení

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár