2023/06/20 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 20.06.2023 o 9:00 hodine dištančnou formou

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

na 2. riadne zasadnutie AS PriF UK

Vážení členovia AS PriF UK,
Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Pozývam Vás na 2. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 20. 06. 2023 o 9:00 hod.

s nasledovným predbežným programom:

1.  Otvorenie.

2.    Schválenie programu zasadnutia.

3.    Voľba návrhovej komisie.

4.   Správa volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK o vyhlásení výsledkov doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK.

5.     Rokovací poriadok AS PriF UK.

6.     Výročná správa fakulty za rok 2022.

7.     Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2022.

8.     Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2022.

9.     Výročná správa o činnosti študentskej časti AS PriF UK za rok 2022.

10.    Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.

11.    Rôzne.

12.     Záver.doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

 

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]  [.docx]

Zápisnica [.pdf]

Výpisy uznesení

Rokovací poriadok AS PriF UK [.pdf]

 Výročná správa fakulty za rok 2022 [.pdf]

Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2022 [.pdf]

 Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2022 [.pdf]

Výročná správa o činnosti študentskej časti AS PriF UK za rok 2022 [.pdf]

 

 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár