2023/04/27 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 27.04.2023 o 13:00 hodine, online

Link na pripojenie

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

na 6. (mimoriadne) zasadnutie AS PriF UK

Vážení členovia AS PriF UK,
Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Pozývam Vás na 6. (mimoriadne) zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 27. 04. 2023 o 13:00 hodine
 
s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Zásady volieb do AS PriF UK.
4. Vyhlásenie riadnych volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK.
5. Vyhlásenie riadnych volieb do študentskej časti AS PriF UK.
6. Rôzne.
7. Záver.

Link na pripojenie


doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

 

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]  [.docx]

Zápisnica [.pdf]

2023-04-25 Zápisnica Legislatívna komisia [.pdf] 

Výpisy uznesení zo zasadnutia

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár