Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2020/06/26 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 26.06.2020 o 11:00 hodine v posluchárni CH 1-1

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou

dňa 26. 6. 2020 o 11:00 hodine v posluchárni CH 1-1

s nasledovným predbežným programom:

Program:

  • Otvorenie.
  • Schválenie programu zasadnutia.
  • Voľba návrhovej komisie.
  • Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022.
  • Výročná správa fakulty za rok 2019.
  • Prerokovanie návrhu dekana ohľadne personálneho riešenia postu prodekana pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu.
  • Voľba podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK a ďalšieho člena PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK.
  • Návrh na úpravu vizuálnej prezentácie UK (za účasti prorektora doc. R. Masaryka).
  • Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.
  • Rôzne.


doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prípadné návrhy na doplnenie programu ako aj ospravedlnenia z neúčasti zasielajte na adresu prif.pasuniba.sk

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

Zápisnica  [.pdf]

2020-06-23_zapisnica_Pedagogicka_komisia.docx

2020-06-23_zapisnicaPAS.pdf

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************