Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2020/12/01 Zasadnutie Legislatívnej komisie

Linka na meeting

dňa 1.12.2020 o 12:30 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Vážení členovia AS PriF UK,

Vážení členovia akademickej obce PriF UK,

Zasadnutie Legislatívnej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ (ďalej len „Teams“) dňa 1.12.2020 o 12,30 hodine.

Linka na meeting

Na zasadnutí Legislatívnej komisie AS PriF UK bude prerokovaná Zmena organizačnej štruktúry PriF UK a Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.

Zasadnutie legislatívnej komisie bude prebiehať dištančnou formou prostredníctvom aplikácie Teams, v ktorej členovia senátu boli pridaní do skupiny „Akademický Senát PriF UK“. Vzhľadom na predmet rokovania očakávame záujem o účasť na komisii aj zo strany ostatných členov Akademickej obce PriF UK, hlavne z dotknutých pracovísk. Členovia AO PriF UK, ktorí majú záujem zúčastniť sa zasadnutia legislatívnej komisie, môžu prejaviť svoj záujem zaslaním mailu na prif.pas@uniba.sk, a to do zahájenia komisie. Na základe žiadosti zaslanej na prif.pas@uniba.sk budú všetci záujemcovia zaradení do Teamu „Akademický Senát PriF UK“ ako hostia, s platnosťou pre zasadnutie komisie v utorok 1.12.2020.

Základný dokument (Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty) bol zaslaný členom AS PriF UK.

doc. Renáta Fľaková, PhD.
predsedníčka Legislatívnej komisie AS PriF UK

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************