2020/10/09 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 28.02.2020 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční pravdepodobne prezenčnou formou

dňa 9. 10. 2020 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-1

s nasledovným predbežným programom:

Program: 

 • 1. Otvorenie.
 • 2. Schválenie programu zasadnutia.
 • 3. Voľba návrhovej komisie.
 • 4. Výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK a do študentskej časti AS UK.
 • 5. Aktualizácia volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK.
 • 6. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022.
 • 7. Návrh dekana fakulty na výšku školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2021/2022.
 • 8. Výročná správa o hospodárení PriF UK za rok 2019.
 • 9. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2020, rozpočet PriF UK na rok 2020.
 • 10. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.
 • 11. Rôzne.

Prípadné návrhy na doplnenie programu ako aj ospravedlnenia z neúčasti zasielajte na adresu prif.pasuniba.sk


Doc. Dr. Pavel Neogrady, DrSc.
Predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

Zápisnica  [.pdf]

2020-10-06_zápisnica_Pedagogická_komisia [.pdf]

2020-10-06_zápisnica_Rozpočtová_komisia [.pdf]

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy [.docx]

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************