Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2020/12/02 Zasadnutie Pedagogickej komisie

Linka na meeting

dňa 2.12.2020 o 13:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Vážení členovia AS PriF UK, 

pozývam Vás na zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční dňa 02.12.2020 (streda) o 13:00 dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“.

Na zasadnutí bude prerokovávaný „Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku PriF UK“, ktorý Vám bol zaslaný dňa 26.11.2020. Bod „Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022“ bol na žiadosť prodekanky, doc. Kováčovej, stiahnutý z programu zasadnutia. 

Prípadne ospravedlnenia neúčasti na komisii adresujte na prif.pas@uniba.sk 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 
Predseda Pedagogickej komisie AS PriF UK 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 
predseda AS PriF UK 

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************