Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2020/02/28 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 28.02.2020 o 9:00 hodine v posluchárni CH 1-3

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 7. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,
ktoré sa uskutoční
dňa 28. 2. 2020 o 900 hodine v posluchárni CH 1‐3
s nasledovným predbežným programom:

Program:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK
v akademickom roku 2020/2021.
5. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na
Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021.
6. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.
7. Správa o činnosti AS PriF UK a ŠČ AS PriF UK za rok 2019.
8. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.
9. Rôzne.

Prípadné návrhy na doplnenie programu ako aj ospravedlnenia z neúčasti zasielajte na adresu prif.pasuniba.sk


Doc. Dr. Pavel Neogrady, DrSc.
Predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

Zápisnica  [.pdf]

2020-02-20_zapisnica_Pedagogicka_komisia.pdf

2020-02-25_zapisnicaPAS.rtf

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************