Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2020/04/30 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

dňa 30.04.2020 o 10:00 hodine, Microsoft Team „Akademický senát PriF UK“

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ (ďalej len „Teams“) dňa 30.4.2020 o 10:00 hodine

s nasledovným predbežným programom:

Program:

1. Otvorenie.

2. Schválenie programu zasadnutia.

3. Voľba návrhovej komisie.

4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS PriF UK.

5. Predbežné rozdelenie prostriedkov zo štátnej dotácie na PriF UK  na rok 2020 pridelené v rámci rozpočtového provizória UK.

6. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.

7. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.

8. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.

9. Rôzne.
 
Zasadnutie AS PriF UK bude prebiehať dištančnou formou prostredníctvom aplikácie Teams, v ktorej členovia senátu boli pridaní do skupiny „Akademický Senát PriF UK“. Skúšobné stretnutie bude prebiehať vo štvrtok 23.4.2020 od 10:00 hod. spôsobom konferencie v Teams.

Prosím členov AS PriF UK, aby si podľa možnosti zabezpečili na rokovanie aj kameru, pretože body 2, 3 a 4 bude potrebné schváliť v intenciách existujúceho rokovacieho poriadku, tj. prítomnosť člena AS PriF UK na zasadnutí (prezencia) ako aj využitie práva hlasovať o návrhoch, sa bude zisťovať na základe výzvy predsedajúceho zvukovo aj vizuálne (zdvihnutím ruky), pričom členovia Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK budú nezávisle prezenciu aj výsledky hlasovania vyhodnocovať.  Akonáhle bude v rámci bodu č. 4 schválená úprava Rokovacieho poriadku AS PriF UK, umožňujúca elektronické hlasovanie, bude možné v ďalších hlasovaniach tieto ustanovenie následne využiť a proces zjednodušiť. Navrhovaný spôsob hlasovania môžeme prediskutovať na skúšobnom stretnutí 23.4.2020 od 10 hod.

Vzhľadom na okolnosti a doteraz neaplikovanú formu zasadnutia Vás prosím o účasť. Pokiaľ by sa niekto z Vás nemohol z vážnych dôvodov zasadnutia zúčastniť, prípadne si nevie zabezpečiť kameru, prosím, aby to oznámil zaslaním správy na adresu prif.pas@uniba.sk, najneskôr do piatku 24.4.2020 do 12:00 hod. Je totiž potrebné zabezpečiť, aby bol dostatočný počet členov AS PriF UK schopný hlasovať aj s použitím kamery v bodoch 2, 3 a 4. V prípade úspešného schválenia dodatku k rokovacieho poriadku bude následne možné hlasovať aj tým členom AS  PriF UK, ktorým sa kameru zabezpečiť nepodarí.

Dokumenty k bodom 4, 5, 6 a 7, ktoré budú predmetom rokovania legislatívnej komisie, rozpočtovej komisie a pedagogickej komisie, budú sprístupnené v sekcii Files v rámci Teams. Zasadnutia komisií sa uskutočnia dištančnou formou taktiež v Teams, a to v nasledovných termínoch:

- Rozpočtová komisia AS PriF UK – pondelok 27.4.2020 o 10 hod.

- Legislatívna komisia PriF UK – pondelok 27.4.2020 o 11 hod.

- Pedagogická komisia AS PriF UK – pondelok 27.4.2020 o 11,30 hod.

Pripomienky k materiálom adresujte na mailovú adresu prif.pas@uniba.sk do 27.4.2020 do 9:00 hod.

Zasadnutie senátu je v zmysle platných právnych predpisov verejné. Členovia AO PriF UK, ktorí majú záujem zúčastniť sa zasadnutia AS PriF UK, resp. komisií, môžu prejaviť svoj záujem zaslaním mailu na prif.pas@uniba.sk, a to do piatku 24.04.2020 do 12:00 hod. Tento termín pre širokú verejnosť, ktorá má záujem zúčastniť sa zasadnutia senátu, posúvame do stredy 29.4.2020 do 12:00 hod. Na základe žiadosti zaslanej na prif.pas@uniba.sk budú všetci záujemcovia zaradení do Teamu „Akademický Senát PriF UK“ ako hostia s platnosťou tak pre zasadnutia komisií v pondelok 27.4.2020, ako aj samotného zasadnutia AS PriF UK vo štvrtok 30.4.2020.


doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK

Prípadné návrhy na doplnenie programu ako aj ospravedlnenia z neúčasti zasielajte na adresu prif.pasuniba.sk

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

Stanovený spôsob hlasovania pre AS Prif UK 30.04.200 [.pdf]

2020-04-30 zapisnica.pdf

2020-04-27_zapisnica_Pedagogicka_komisia.docx

2020-04-27_zapisnica_Rozpoctova_komisia.pdf

2020-04-20_zapisnicaPAS.rtf

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************