Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2020/12/04 Zasadnutie Akademického senátu PriF UK

Linka na meeting

dňa 4.12.2020 o 9:00 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

Akademickej obci PriF UK
Členom AS PriF UK
Členom vedenia PriF UK

POZVÁNKA

pozývam Vás na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktoré sa uskutoční dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“

dňa 4. 12. 2020 o 9:00 hodine  

Program:  

Otvorenie.  

Schválenie programu zasadnutia.  

Voľba návrhovej komisie.  

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku PriF UK.  

Zmena organizačnej štruktúry PriF UK, Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty 

Diskusia k NIRP „Moderné a úspešné Slovensko“ v oblasti VŠ. 

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.  

Rôzne.  

Spôsob prístupu členov akademickej obce PriF UK na zasadnutie AS PriF UK bude ešte upresnený.  

Prípadné návrhy na doplnenie programu ako aj ospravedlnenia z neúčasti zasielajte na adresu prif.pasuniba.sk


Doc. Dr. Pavel Neogrady, DrSc.
Predseda AS PriF UK

Prílohy

Pozvánka  [.pdf]

2020-12-01 zápisnica Legislatívna komisia [.pdf]

2020-12-02_zapisnica_Pedagogicka_komisia.docx

2020-11-25_zapisnicaPAS.rtf

2020-12-04 zápisnica [.pdf]

Organizačný poriadok  PRIF UK 2015 dodatok 5 schválený 04.12.2020  [.pdf]

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku PriF UK [.docx

******************************************* 

Hlavná stránka Akademického senátu PriF UK

Zasadnutia Akademického senátu PriF UK - Kalendár

*******************************************