Mimoriadne jednorázové štipendium

Fakulta priznáva jednorazové štipendium z vlastných zdrojov študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej forme, alokovaným na PriF UK v Bratislave (nie v rámci externých vzdelávacích inštitúcií) za vynikajúce výsledky vo vede a výskume, hodnotnú vedomostnú, športovú a kultúrnu reprezentáciu fakulty a za iné obzvlášť významné aktivity, uvedené v prílohe č. 1 a 2 Vnútorného predpisu č. 10/2019 (Štipendijný poriadok PriF UK).

Dekan môže udeliť študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti Cenu dekana, spojenú s priznaním jednorazového mimoriadneho štipendia.

Študent nemá právny nárok na priznanie jednorazového  štipendia podľa tohto článku. Rozhodnutie dekana o jeho priznaní je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

O možnosti udeliť jednorazové  štipendium v danom akademickom roku, o jeho výške a ďalších špecifických náležitostiach rozhodne dekan fakulty aj na základe návrhu štipendijnej komisie a v závislosti od aktuálnych finančných prostriedkov štipendijného fondu fakulty.

Návrhy na  jednorazové štipendium podávajú vedúci katedier a ústavov PriF UK, garanti študijných programov a vedúci sekcií PriF UK obyčajne dvakrát ročne na predpísanom tlačive, s príslušnou dokumentáciou (výpis z EPC), za aktivity evidované v priebehu posledného roku. Za identickú aktivitu nie je možné viackrát prideliť štipendium.

Pre objektívne formálne a obsahové posúdenie návrhov na priznanie jednorazového  štipendia menuje (a odvoláva) dekan fakulty ako svoj poradný orgán štipendijnú komisiu, ktorú obyčajne tvorí prodekan pre sociálne záležitosti študentov (predseda), vedúci študijného oddelenia a zástupca študentskej časti akademického senátu fakulty.

Návrhy na udelenie štipendia predkladajú vedúci pracoviska podľa ďalších aktuálnych inštrukcií z Vedenia PriF UK. Súčasťou návrhu je aj printscreen z EPC, ktorý jasne deklaruje reálne vydanie publikácie (nie status in press) ako aj jej zaradenie do príslušnej kategórie. V ojedinelých prípadoch publikácií, najmä študentov prvého a druhého stupňa, ktoré neboli zadministrované v systéme EPC, je potrebné dodať samotné výtlačky. Nedodržanie formálnych náležitostí návrhu je dôvodom pre jeho vyradenie z administrácie.

Návrhy predkladajte s príslušnou dokumentáciou (doktorandi výpis z EPC s VYZNAČENÍM konkrétnej publikácie, NIE celý článok) za aktivity evidované v priebehu posledného roku. Prácu, ktorá bola zatiaľ len akceptovaná k tlači, možno spolu s akceptačným listom uznať len študentom posledného ročníka, ostatní majú možnosť prácu si vykázať v najbližšom možnom termíne.

Publikačná činnosť pre študentov Bc. a Mgr. stupňa štúdia sa osobitne neeviduje v EPC, je potrebné ju potvrdiť v knižnici fakulty. Študent kontaktuje knižnicu s podkladmi k prácam (osobne alebo mailom) a knižnica mu deklaruje kategóriu, ktorú by získal v prípade, že by sa mu práca evidovala. Potvrdenie z knižnice si študent vytlačí a pripojí k žiadosti o štipendium. Mail prosíme posielať na p. Butkovú (elena.butkova@uniba.sk) alebo p. Matejíkovú (eliska.matejikova@uniba.sk).

Upozornenie: Body sa neudeľujú za: citácie, projekty, granty UK, Cena rektora, Cena dekana mimo ŠVK, pobyty SAIA, CEEPUS, ERASMUS+, letné školy, kurzy, prezentácie na seminároch, pomocné práce na katedrách,...

Pre priznanie štipendia je potrebné získať min. 5 b./platí pre PhD. študentov/
Rozhodnutie dekana o priznaní mimoriadného jednorazového štipendia je konečné.

Návrh na priznanie  jednorázového štipendia pre PhD. študentov

Návrh na priznanie mimoriadného štipendia pre Bc. a Mgr. študentov

Mimoriadne jednorazové štipendium ak. r. 2023/2024 

Návrh spolu s prílohami je potrebné doložiť do 30. apríla 2024 do 11.30 hod. na Študijné oddelenie; miestnosť CH1-107 /Bc. K.Miličková/

 

Zodpovedná osoba za štipendiá na PriF UK:
Bc. Katarína Miličková (katarina.milickova@uniba.sk)